RWE po raz czwarty opublikowała raport CSR

rwe_raportRWE Polska i RWE Stoen Operator podsumowały przedsięwzięcia z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju za 2012 rok oraz wytyczyły cele na 2013 rok. Dodatkowo po raz pierwszy w polskim sektorze energetycznym spółki  zorganizowały Panel interesariuszy. Ta platforma dialogu z otoczeniem firmy, pozwoliła nie tylko konstruktywnie przeanalizować dotychczasowe aktywności RWE w Polsce w tym obszarze tematycznym, ale przede wszystkim zaplanować jeszcze skuteczniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb działania w przyszłości. Raport został sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative, spełnia także wymogi komunikacji UN Global Compact, inicjatywy ONZ, której członkiem jest RWE Polska.

Głównym celem panelu, który odbył się w lutym 2013 roku, było poznanie opinii i oczekiwań wobec spółki RWE Polska i RWE Stoen Operator w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na najbliższe 3 lata oraz poznanie rekomendacji dotyczących raportowania CSR obu spółek za 2012 rok.

„Program zrównoważonego rozwoju realizujemy konsekwentnie od kilku lat, Koncentruje się on przede wszystkim na realizacji inicjatyw sprzyjającym wzrostowi satysfakcji klientów oraz na dialogu z interesariuszami. Panel z interesariuszami dostarczył nam wielu cennych inspiracji, jak dalej rozwijać program, stanowił także istotny wkład w ostateczny kształt wydanego właśnie raportu CSR” – komentuje Iwona Jarzębska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji w RWE Polska.

Spotkanie zostało przygotowane i przeprowadzone w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu AA1000SES. Wzięli w nim udział interesariusze reprezentujący różne środowiska, m.in. przedstawiciele konsumentów, przedsiębiorców z sektora MŚP, Miasta Stołecznego Warszawy, organizacji wspierających odpowiedzialny biznes w Polsce, beneficjentów programów społecznych Fundacji RWE w Polsce, a także reprezentacji związków zawodowych RWE oraz organizacji biznesowych. Uczestnicy Panelu interesariuszy dzielili się swoimi opiniami i oczekiwaniami wobec praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu RWE, a także komunikowania ich poprzez raport.

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Co roku RWE przyjmuje kierunki działań strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wraz z konkretnymi celami. Postępy w formie raportów prezentowane są Zarządowi oraz publikowane w corocznych raportach zrównoważonego rozwoju, dostępnych m.in. na stronie internetowej spółki. Dotąd niniejsze cele tworzone były dla spółki RWE Polska, w 2013 roku obejmują one również RWE Stoen Operator.
Główne obszary w jakich spółki RWE Polska i RWE Stoen Operator ustanawiają swoje cele w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju to Rynek, Pracownicy, Społeczność i Środowisko. Na 2012 rok RWE Polska przyjęła 10 celów wraz z miernikami. Dziewięć celów udało się w pełni osiągnąć. W bieżącym roku obie spółki łącznie przyjęły do realizacji 13 celów dotyczących m.in. kontynuacji wewnętrznego programu Klient w Centrum Uwagi, działań skierowanych do pracowników w ramach inicjatywy „Różnorodność”, dalszego zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy poprzez rozwój sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienia programu edukacyjnego dla szkół we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Bieżący raport opracowany został przez spółki RWE Polska i RWE Stoen Operator według wytycznych standardu Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie aplikacji B. W latach poprzednich, w tym w roku 2011 czy 2012, raport przygotowany był według własnej metodologii przyjętej przez RWE Polska. Opracowując publikację potwierdzono roczny cykl raportowania.
Raport CSR spełnia także wymogi komunikacji UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. RWE w Polsce prowadzi działalność i dostosowuje strategie biznesowe do dziesięciu powszechnie przyjętych zasad Global Compact w obszarach ochrony praw człowieka, standardów zatrudnienia, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Realizowane są one za pośrednictwem wprowadzonego w spółce Kodeksu Etyki, regulującego stosunki ze współpracownikami, klientami i społeczeństwem.

Źródło:  www.rwe.pl