Program Career Turn

Kobiety wracające do pracy po długiej nieobecności związanej z urlopami macierzyńskimi, niepełnosprawni, młodzi absolwenci szkół rozpoczynający karierę zawodową oraz osoby po 45. roku życia – to właśnie do nich skierowany jest program Career Turn przygotowany przez firmę UBS Kraków. Jego celem jest wprowadzenie uczestników do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy w sektorze BPO/SSC.

Według wyników badań Małopolskiego Urzędu Pracy, wskazane grupy społeczne w największym stopniu zmagają się z problemem wykluczenia na rynku pracy. Dzięki projektowi edukacyjnemu Career Turn przygotowanemu przez firmę UBS Kraków oraz Fundację Stella Virium, bez względu na wiek, płeć, sytuację życiową oraz wykształcenie, wszyscy zainteresowani mogą przekwalifikować się i rozwijać swoje umiejętności.

Edukacja pracowników i pracodawców
Program Career Turn skupia się na dwóch aspektach: przygotowaniu pracowników z grup społecznie wykluczonych do zatrudnienia w firmach w sektorze BPO/SSC oraz zwiększeniu świadomości u pracodawców. Organizatorzy proponują pakiet szkoleń uczestnikom, a dodatkowo chcą uwrażliwić zatrudniających, zwracając ich uwagę na istotny problem społeczny. Budowanie takiej świadomości pomoże w podobnych działaniach na szerszą skalę. Projekt spotkał się z zainteresowaniem środowiska wspierającego zarówno grupy wykluczone, jak i potencjalnych pracodawców.

Rejestracja do Career Turn
Rejestracja do programu Career Turn rozpocznie się w kwietniu. Można jej dokonać przez stronę internetową www.stellavirium.org, gdzie zainteresowani mogą się zgłosić jako kandydaci i kandydatki do programu. Wśród rozpatrywanych kryteriów, ustalonych wspólnie z Fundacją Stella Virium, znajdą się umiejętności techniczne, językowe oraz te związane z kompetencjami miękkimi.

W pierwszej turze programu firma UBS oraz Fundacja Stella Virium chcą zaproponować współpracę dziesięciu osobom, żeby sprawdzić, czy założenia, plan szkoleniowy oraz potrzeby biorących udział są odpowiednio dopasowane do potrzeb powracających na rynek pracy. Wnioski wyciągnięte z pierwszej edycji pozwolą nam dopracować kolejne, ponieważ już na tym etapie wiemy, że Career Turn nie będzie jednorazowym działaniem, ale projektem cyklicznym – podkreśla Aneta Pilch z UBS Kraków.

Praktyczna wiedza, niezbędne umiejętności
Pakiet szkoleń dla uczestników programu Career Turn został przygotowany na podstawie analizy realnych oczekiwań pracodawców względem zatrudnianych osób. Zgromadzone wnioski na temat tych wymagań pozwoliły opracować plan edukacji złożony z trzech modułów, z których każdy akcentuje inny zakres kwalifikacji. Pierwszy wiąże się z takimi umiejętnościami, jak praca z komputerem albo obsługa pakietu Microsoft Office oraz poczty elektronicznej. Druga część to szkolenia z zakresu komunikacji: umiejętności miękkich, a także partnerstwa w grupie. Trzeci filar programu stanowią wiadomości związane z praktycznymi aspektami pracy. Osoba, która ukończy program Career Turn, powinna dobrze odnajdować się w środowisku firmowym, rozpoznawać struktury organizacyjne, znać podstawowe zasady pracy w sektorze BPO/SSC. Program ma na celu dostarczyć uczestnikom niezbędnych kompetencji wymaganych na rynku pracy oraz przełamywać stereotypy związane z grupami wykluczonymi społecznie.