Nowy Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

Kompania Piwowarska opublikowała ósmy w swojej historii Raport zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie, które obejmuje okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., pokazuje wzrost wyników aż w ośmiu na dziesięć wyznaczonych obszarów. Dzięki temu KP uzyskała pozycję lidera w Grupie SABMiller w zakresie realizacji 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju.
Ósmy Raport zrównoważonego rozwoju KP dotyczy działalności firmy w roku finansowym F13, zakończonym 31 marca br. Został sporządzony jako pierwszy w Polsce – w sektorze biznesu – według najnowszych wytycznych Global Reporting Initiative G4 w wersji Core. Proces definiowania treści zawartej w raporcie przeprowadzono w oparciu o cztery zasady: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Nowe wytyczne GRI G4 wprowadzają koncepcję granicy aspektu, tj. ocenę, czy oddziaływanie danego aspektu odnosi się do wewnątrz organizacji, czy też skutki oddziaływania pojawiają się w strefie jej wpływów – na zewnątrz. W większości przypadków aspekty zidentyfikowane w procesie raportowania Kompanii Piwowarskiej mają oddziaływanie dwustronne, do wewnątrz i na zewnątrz firmy, różniące się stopniem i charakterem. Raport został zweryfikowany przez firmę doradczą PwC zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (ISAE 3000).

– Nowe wytyczne standardu GRI G4 wymagają od firmy głębszej analizy pod kątem jej faktycznych oddziaływań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Zmiany koncentrują się na prezentacji podejścia do zarządzania i danych wynikowych. Zostały one wprowadzone z myślą o inwestorach oraz innych odbiorcach raportów CSR. Kompania jest pierwszą firmą na polskim rynku, która wydała raport w najnowszej wersji standardu GRI – wyjaśnia Liliana Anam, menedżer CSRinfo, organizacji partnerskiej GRI.

Kompania Piwowarska zakończyła poprzedni rok finansowy wynikiem 3,81, co dało jej pozycję wicelidera odpowiedzialnego biznesu w SABMiller Europa i czwarte miejsce wśród wszystkich browarów należących do Grupy. Rok F13 przyniósł kolejny sukces – średnia z dziesięciu obszarów na poziomie 4,22 pozwoliła KP uplasować się na pierwszym miejscu w Grupie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Było to możliwe dzięki temu, że firma poprawiła swoje wyniki aż w ośmiu na dziesięć obszarów, zaś w pozostałych dwóch utrzymała rezultaty sprzed roku. Realizacja każdego priorytetu mierzona jest w 5-stopniowej skali, przy czym poziom 1 oznacza minimalny standard, zaś 5 – przywództwo. W roku F13 osiągnięto następujący poziom:

Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – 5,0 (↑)
Zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody – 3,8 (↑)
Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla – 3,7 (↑)
Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – 3,06 (↑)
Optymalizacja procesu gospodarki odpadami – 4,4 (↑)
Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości – 3,47 (↑)
Działanie na rzecz społeczności – 4,5 (↑)
Zmniejszenie skutków HIV i AIDS w obszarach, na które mamy wpływ – 5,0 (→)
Poszanowanie praw człowieka – 4,25 (→)
Przejrzystość informacji  o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i etyka – 5,0 (↑)

Powyższe zestawienie pokazuje, że Kompania Piwowarska jest liderem w SABMiller w zakresie trzech priorytetów, a dodatkowo wdrożyła najlepszą praktykę (poziom 4) w trzech kolejnych.

Najnowsze sprawozdanie KP prezentuje postępy w realizacji priorytetów w postaci szczegółowych danych, dotyczących m.in. ilości wody zużytej przez browary, wyprodukowanych odpadów i ścieków, odzyskanych odpadów czy wyemitowanych gazów. I tak z raportu można np. dowiedzieć się, że Kompania Piwowarska ponownie zmniejszyła ilość wody zużywanej do produkcji piwa. Obecnie jest to zaledwie 2,96 hl wody/hl piwa, przy czym browary w Białymstoku i Poznaniu zredukowały zużycie do 2,92 hl na hektolitr uwarzonego piwa!

Kontynuacją w zakresie pomiaru i raportowania działań społecznych jest metodologia LBG, która umożliwia ujęcie tych aspektów w liczbach.

W ramach obszaru dotyczącego działań i inwestycji na rzecz społeczności lokalnych  posługujemy się metodologią opartą na London Benchmarking Group (LBG), która pozwala dokładnie i kompleksowo obliczyć wartość całościowego zaangażowania społecznego firmy. Dzięki niej możemy przedstawić w wartościach pieniężnych łączne koszty lub nakłady, jakie ponosi firma w związku z realizacją działań społecznych. W ramach społecznego zaangażowania podaje się nie tylko wysokości kwot przekazanych w samych darowiznach, ale także wartości czasu pracy poświęconego przez pracowników na wolontariat czy kosztów zarządzania poszczególnymi przedsięwzięciami np. z zakresu CRM – marketingu zaangażowanego społecznie – tłumaczy Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Suma zaangażowania społecznego Kompanii Piwowarskiej w roku finansowym F13 została oszacowana na 1 375 838 zł. Dodatkowo Kompania Piwowarska zastosowała nowatorską analizę SROI (Social Return on Investment – stopa społecznego zwrotu z inwestycji) do ewaluacji programu wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy. Zbiorczy współczynnik SROI dla wszystkich projektów wyniósł 5,81, co oznacza, że każda zainwestowana złotówka (jako dotacja finansowa i praca wolontariusza) stworzyła społeczną wartość 5,81 zł.

Oprócz sprawozdania z realizacji poszczególnych priorytetów najnowszy raport KP zawiera opis strategii biznesowej firmy oraz najważniejsze dane prezentujące jej wkład w polską gospodarkę. Można w nim znaleźć również długookresowe cele Kompanii Piwowarskiej (lata F14 i F15) dotyczące obszarów środowiskowych, przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kwestii społeczno-etycznych. Należą do nich m.in. analiza zużycia wody w całym łańcuchu dostaw, od dostawców, poprzez produkcję i sprzedaż piwa, do konsumenta – ustalanie wielkości tzw. śladu wodnego (water footprint); dialog z dostawcami mający na celu zmniejszenie wagi opakowań i redukcji zawartości metali ciężkich; działania na rzecz rozpowszechniania podejścia firmy do spożycia alkoholu w miejscu pracy wśród innych pracodawców i organów rządowych; wprowadzenie zasady 75/25 dla materiałów drukowanych, TV, radia i działań internetowych oznaczających, że marki z portfela KP będą obecne tylko w takich kanałach komunikacyjnych, gdzie można zasadnie spodziewać się przynajmniej 75% osób pełnoletnich; cykliczna organizacja panelu interesariuszy zgodnego ze standardem AA1000SES, którego celem jest poznanie oczekiwań dotyczących działań firmy w zakresie inwestycji społecznych, raportowania, zarządzania różnorodnością; zaangażowanie przynajmniej 10% pracowników w programy wolontariatu pracowniczego.

Pełna wersja raportu: http://www.kp.pl/documents/article/KP_raport_SD_2013.pdf