Nestlé rozszerza program „Zero odpadów” na wszystkie zakłady w Europie

Zgodnie z unijną dyrektywą do 2020 roku Europa ma się stać „społeczeństwem recyklingu”. Oznacza to, że działania z zakresu gospodarki odpadami powinny w pierwszej kolejności polegać na zapobieganiu ich powstawania, a następnie możliwie jak największym ich recyklingu i odzyskiwaniu. Natomiast jeśli nie jest to możliwe – unieszkodliwianiu. Wszystko to w trosce o środowisko naturalne. Nowe cele Nestlé znakomicie wpisują się w to założenie. Firma wyeliminuje przekazywanie odpadów do składowania oraz ich termiczne przekształcanie w 150 swoich fabrykach w Europie. Inicjatywa pod hasłem „Zero odpadów” zostanie zrealizowana do 2020 roku.

Nestlé ogłosiło swoje zobowiązanie do realizacji programu „Zero odpadów” w Centrum Polityki Europejskiej w Brukseli, podczas spotkania dotyczącego zrównoważonej konsumpcji. Zgodnie z jego założeniami strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami będzie skoncentrowana na zapobieganiu ich powstawiania w fabrykach m.in. poprzez optymalizację procesów.

W 2012 roku już 39 zakładów Nestlé na całym świecie, w tym 25 w Europie wyeliminowało składowanie oraz termiczne przekształcanie odpadów. Na naszym kontynencie prym wiodą Wielka Brytania i Szwajcaria, w których ten cel osiągnęły już wszystkie zlokalizowane tam fabryki firmy.

W obliczu kurczących się zasobów naturalnych na świecie, powinniśmy jeszcze staranniej obchodzić się z tymi, które są dostępne. Generowanie odpadów, które są dużym obciążeniem dla środowiska oraz stratą dla firmy, jest przejawem niegospodarności. W tej sytuacji to właśnie firmy powinny być przykładem odpowiedzialnego podejścia do środowiska oraz prowadzić edukację w tym zakresie. W ten sposób mamy szansę, by zmienić świadomość pracowników i konsumentów na bardziej proekologiczną oraz zachować czyste środowisko dla przyszłych pokoleń – mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

W celu realizacji programu „Zero odpadów” Nestlé Polska S.A. wprowadziło w swoich zakładach m.in. nowe standardy operacyjne oraz wizualizację pożądanych zachowań z zakresu ochrony środowiska, jakości i BHP. Ponadto wszystkie urządzenia i systemy w fabrykach są regularnie poddawane przeglądom w celu eliminacji awarii, a tym samym niedopuszczenia do powstania odpadów. Przeprowadzane są też audyty u dostawców surowców i opakowań, których celem jest weryfikacja zgodności towarów ze specyfikacją. W ten sposób firma zapobiega generowaniu odpadów w postaci produktów o niewłaściwych cechach.

Powstałe odpady są przekazywane przede wszystkim do recyklingu lub odzysku, np. stłuczka szklana do huty szkła. W obu zakresach Nestlé współpracuje z firmami uprawnionymi do tego typu działań. Przekazuje też określone odpady na potrzeby własne pracowników, np. uszkodzone palety na opał. Ponadto osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, by poznać zasady gospodarowania odpadami, w tym ich selekcji u źródła, czyli już w miejscu wykonywania przez nich pracy.