KGHM- człowiek jest najważniejszy

Fundacja Polska Miedź prowadzi działalność dobroczynną skierowaną także do osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu uczestnicy Paraolimpiady VICTORIA w GłogowieKGHM Polska Miedź SA, realizując misję działania zgodnie z hasłem, że najważniejsi są ludzie, wdraża szereg działań związanych ze wsparciem programów prozdrowotnych, projektów sportowych i naukowych oraz ekologicznych. To także realizacja  strategii spółki, która oparta jest na odpowiedzialnym społecznie zarządzaniu. Działalność KGHM w obszarze CSR została doceniona w 2011 r. w konkursie Lidera Filantropii organizowanym przez Forum Darczyńców. KGHM nagrodzono również Nagrodą Specjalną za „Konsekwentne Zaangażowanie w Konkurs i Rozwijanie Filantropii Korporacyjnej w Polsce”. Kolejny raz także KGHM  jest członkiem prestiżowego Respekt Index – projektu pod patronatem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,  który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania.

Pracownik na wagę złota
Dla KGHM priorytetowe znaczenie ma troska o bezpieczeństwo swoich pracowników. Spółka zatrudnia dzisiaj ponad 18 tys. osób, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pracuje kolejnych  25 tysięcy. Licząc zatrudnienie w firmach kooperujących z KGHM można stwierdzić, że Polska Miedź zapewnia utrzymanie dla ponad 100 tysięcy osób.

„KGHM jest nie tylko najlepszym dla pracowników miejscem, ale również miejscem, gdzie pracownicy mogą być najlepsi” – tak brzmi motto spółki, które jest jednocześnie wyzwaniem dla utworzonego w firmie Systemu Zarządzania Potencjałem Społecznym KGHM. Wdrożony w organizacji system wspomaga jej strategię biznesową poprzez: rozwój systemu kształcenia i doskonalenia; planowania karier i zarządzania kompetencjami oraz zarządzania wiedzą; optymalizację procesu rekrutacji i adaptacji; system ocen pracowniczych, system komunikacji wewnętrznej i kształtowanie kultury organizacyjnej oraz zapewnienie odpowiedniej motywacji pracowników.

W uznaniu za wyniki w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – przyznała KGHM Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.

Region miedzią płynący

Pozycję, jaką zajmuje obecnie region legnicko-głogowski na mapie gospodarczej Polski, zawdzięcza właśnie istnieniu KGHM. To tutaj znajdują się jedne z najbogatszych gmin w kraju, a wskaźnik poziomu zarobków kształtuje się na wysokim poziomie.
Zaangażowanie KGHM w sprawy regionu oznacza przede wszystkim troskę o utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Oznacza też, kreowanie lokalnych i regionalnych inicjatyw pobudzających aktywność gospodarczą, sprzyjających tworzeniu nowych podmiotów i dywersyfikacji struktury gospodarczej.

Fundacja Polska Miedź

Jednym z filarów CSR w KGHM jest działalność powołanej w 2003 roku Fundacji Polska Miedź. Fundacja stanowi spójny element prowadzonej przez firmę polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu. Fundacja kontynuuje dobroczynne i charytatywne działania prowadzone od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku. Wspiera ona ważne inicjatywy lokalne i regionalne, ale angażuje się także w projekty o skali ogólnopolskiej.

W 2011 roku kwotą prawie 13 mln zł dofinansowano łącznie 400 projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, sportu i kultury fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa publicznego, regionalizmu oraz tradycji przemysłu miedziowego.

Osobom fizycznym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej nagłą chorobą lub długotrwałym leczeniem, przyznano w 2011 roku 1438 darowizn pieniężnych, przeznaczając na ten cel prawie 3,5 mln zł.

Społeczna misja

Dzięki sponsorowaniu wielu cennych przedsięwzięć z obszaru kultury, nauki czy sportu Polska Miedź prowadzi swoisty dialog ze środowiskiem, w którym firma działa, wychodząc jednocześnie naprzeciw społecznym interesom i oczekiwaniom. KGHM wspiera organizacje konferencji, sympozjów i innych wydarzeń związanych z nauką, które pozwalają zacieśniać współpracę miedzy przemysłem a środowiskiem naukowym.
W 2011 r. KGHM był zaangażowany m.in.: w Dolnośląski Festiwal Nauki, Miedziowe Warsztaty Onkologiczne,  Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”, konferencje „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”, „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, „Kluczowe problemy górnictwa w UE” oraz „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów”.

KGHM zwraca szczególną uwagę na społeczny aspekt swoich działań. Polska Miedź stworzyła przemysłowy region Zagłębia Miedziowego i z tych względów spółka ma poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój regionu.

KGHM jest także profesjonalnym mecenasem sportu – wspiera piłkarskie Zagłębie Lubin S.A., Międzynarodowy Bieg Piastów w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach oraz Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich.

KGHM a ekologia

Idee zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego są ważnym elementem strategii spółki. Wydobywanie rudy miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska, zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie. W ostatnich latach spółka wydawała na realizację inwestycji proekologicznych około 45 mln zł rocznie.

KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiła w 2011 roku Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska. Program ten jest skierowany głównie do dzieci w wieku od 1 do 16 roku życia, zamieszkujących okolice hut. Obejmuje on między innymi badanie krwi na zawartość ołowiu, wyjazdy na „zielone szkoły”, zajęcia na basenach czy też edukację ekologiczno – zdrowotną. W 2011 roku programem tym objęto 1200 dzieci.

Konsekwentne działania w tym obszarze przyniosły wymierne efekty, które pozwoliły na budowę wizerunku firmy o wzorcowych rozwiązaniach ekologicznych. Wpłynęły także na zmianę postrzegania spółki przez władze lokalne, państwowe, jak również forum międzynarodowe.

KGHM przygotowuje się także do uczestnictwa w europejskim systemie handlu emisjami CO2. Celem firmy będzie także uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą głębinową, prace związane z bezpieczeństwem składowiska Żelazny Most, m.in. dociążenia zapór składowiska oraz kontynuacja modernizacji urządzeń ochrony atmosfery w hutach. Jednym z priorytetów będą także prace związane z rekultywacją terenów po zlikwidowanym szybie kopalni Polkowice – Sieroszowice.

Waldemar Sosnowski