Zrównoważony ślad cyfrowy. Na czym polega odpowiedzialność przyszłości?

Czym jest zrównoważony ślad cyfrowy? Na co zwrócić uwagę, aby odpowiedzialnie i skutecznie nim zarządzać? Szereg odpowiedzi na ważne dla firm pytania przynosi najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Cyfryzacja, stosowanie sztucznej inteligencji czy wykorzystywanie nowych technologii, wymagają od każdej firmy analizy wpływu wywieranego na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Z uwagi na rosnące znaczenie tych kwestii także w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, we współpracy z SGH w Warszawie oraz partnerami – Santander Bank Polska i firmą Orange – postanowiło wypełnić istniejącą lukę poprzez przedstawienie definicji oraz sposobu mierzenia i zarządzania zrównoważonym śladem cyfrowym organizacji.

– Technologie cyfrowe redefiniują kształt współczesnej gospodarki i relacji społecznych. Niosą ze sobą szereg korzyści, ale i wyzwań w kontekście środowiskowo-klimatycznym czy budowania włączających miejsc pracy. Strategiczne i oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju podejście do identyfikacji różnych aspektów wpływu technologii na rzeczywistość i mierzenie śladu cyfrowego jest konieczne dla odpowiedzialnego zarządzania organizacjami, z korzyścią dla nich samych, ale i całego otoczenia społeczno-ekonomicznego i środowiska naturalnego – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Na czym polega zrównoważony ślad cyfrowy?

Pierwszym z celów przyświecających projektowi była konceptualizacja pojęcia zrównoważony ślad cyfrowy. Według zaproponowanej w publikacji definicji jest to suma pozytywnych i negatywnych wpływów społecznych, środowiskowych i gospodarczych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach działalności organizacji, w całym łańcuchu wartości. Definicję wypracowano we współpracy z ekspertkami i ekspertami ze środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, a także przedstawicielami firm.

– Dotychczasowe wskaźniki i znane nam pojęcia są niewystarczające do tego, by określić wpływ transformacji cyfrowej firm na środowisko naturalne, kształt społeczeństw czy stan gospodarki. Dopiero dokładna parametryzacja pojęcia pozwoli je zbadać, przeanalizować, a dzięki temu poznać wpływ działań technologicznych firm na ich otoczenie i planetę. Dlatego konieczne jest zdefiniowania pojęcia „zrównoważony ślad cyfrowy” i określenia wskaźników śladu cyfrowego, które należałoby objąć badaniem – podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obszary wpływu zrównoważonego śladu cyfrowego

Eksperci podzielili strefy oddziaływania śladu cyfrowego na trzy obszary: środowiskowy (np. ślad węglowy), społeczny (np. zatrudnienie) i gospodarczy (np. bezpieczeństwo i dostęp do danych.

Kluczowe jest także zdefiniowanie wskaźników, które pozwolą go mierzyć. Ze względu na złożoność zagadnienia, niezbędne są wskaźniki dla każdego z trzech obszarów wpływu, w czterech kategoriach:
● wskaźniki zarządcze
● wskaźniki opisowe
● wskaźniki ilościowe
● wskaźniki obecności (tak/nie)

Więcej: http://s.csr.pl/zsc