Stanowisko Grupy Ferrero w sprawie oświadczenia Ségolène Royal, francuskiej minister środowiska

W związku z poniedziałkową (15.06 br.) wypowiedzią Ségolène Royal, francuskiej minister środowiska, dla “Canal Plus” zachęcającą Francuzów do zrezygnowania z jedzenia Nutelli, Grupa Ferrero przedstawia swoje stanowisko.

Grupa Ferrero nie zamierza komentować wystąpienia pani Royal, uważa natomiast za niezwykle istotne przypomnienie, że:

1) Ferrero wykorzystuje w swojej produkcji około 170.000 ton oleju palmowego, podczas gdy cała światowa produkcja tego surowca sięga 60 mln ton, co oznacza, że udział Ferrero, jeśli chodzi o  oddziaływanie na łańcuch dostaw oleju palmowego, stanowi mniej niż 0,3%.

2) Wszystkie produkty Ferrero sprzedawane na całym świecie zawierają wyłącznie olej palmowy, który w 100% przypadków posiadają certyfikat pochodzenia ze zrównoważonych źródeł, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO – Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego).

Od 2005 roku Ferrero jest aktywnym uczestnikiem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), międzynarodowej organizacji, zajmującej się wyznaczaniem standardów dobrych praktyk w produkcji oleju palmowego, z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.

Odpowiedzialność firmy Ferrero wykracza poza samą certyfikację – Grupa stworzyła swoją własną Kartę oleju palmowego, wprowadzoną w 2013r., której celem jest walka z głównymi przyczynami niszczenia lasów oraz dążenie do uzyskania równowagi pomiędzy koniecznością ochrony środowiska, potrzebami lokalnych mieszkańców oraz względami w postaci korzyści ekonomicznych i opłacalności.
Karta obejmuje 10 konkretnych kryteriów, które zostały przekazane do wdrożenia dostawcom, od których Ferrero kupuje surowiec. Ferrero współpracuje ze swoimi dostawcami oleju palmowego, w dążeniu do zapewniania, by:
1. Dostarczali oni olej w pełni identyfikowalny (dotyczy to także drobnych rolników).
2. Nie wycinali lasów zasobnych w pierwiastek węgla.
3. Nie dokonywali wypalania roślinności na gruntach pod uprawę.
4. Nie adaptowali na uprawę torfowisk.
5. Chronili orangutany i inne zagrożone gatunki, zachowując obszary o wysokiej wartości przyrodniczej.
6. Podawali informacje na temat emitowanej przez siebie ilości gazów cieplarnianych.
7. Przestrzegali praw człowieka, w tym prawa do wolnej, uprzedniej i świadomej zgody ludności tubylczej i społeczności lokalnych.
8. Uznawali, szanowali i wzmacniali prawa pracowników.
9. Nie stosowali parakwatu.
10. Aktywnie zwalczali korupcję.

Wysiłki podejmowane przez Ferrero wielokrotnie chwalone były przez organizacje pozarządowe:
Areeba Hamid, zajmująca się w Greenpeace International walką z wycinką lasów, na Zgromadzeniu Ogólnym RSPO w Medanie, listopad 2013r.: „Zobowiązanie ‘Zero wylesiania’ włoskiego producenta czekolady, firmy Ferrero… … przyczynia się do zmniejszenia zjawiska niszczenia lasów i naruszania praw człowieka przez dostawców firmy, a tym samym stanowi wzorzec, który powinny naśladować inne przedsiębiorstwa przemysłowe”.
Esperanza Mora, kampania na rzecz ochrony lasów w Greenpeace Włochy, w komunikacie prasowym wydanym w listopadzie 2013r.: „Istnieje odpowiedzialna produkcja oleju palmowego. Działania podjęte przez Ferrero powinny być przykładem dla przedsiębiorstw, które zaopatrują się w olej palmowy w kontrowersyjny sposób”.
Richard Holland, dyrektor Inicjatywy Przekształcania Rynku (Market Transformation Initiative) WWF: „Jeśli chodzi o osiągnięcie poziomu 100% oleju palmowego segregowanego i certyfikowanego wg norm Roundtable on Sustainable Palm Oil, Ferrero dowiodło, że wiarygodnie realizuje swoje dążenie do walki z niszczeniem lasów zwrotnikowych “.

TFT, organizacja non-profit, artykuł opublikowany w czerwcu 2015r. na stronie internetowej: : „Firma Ferrero oświadczyła, że wykracza poza samą procedurę certyfikacji i podjęła działania zmierzające do zapewnienia pełnej identyfikowalności oleju palmowego, aż do plantacji. … Już dziś można prześledzić pochodzenie aż 98% całego oleju palmowego, wykorzystanego do produkcji wyrobów Ferrero i stwierdzić, z której plantacji pochodzi dany surowiec. … TFT i Ferrero współpracują także z dostawcami oleju, wspomagając ich we wdrażaniu działań zmierzających do poprawy warunków pracy i realizacji zobowiązań No Deforestation (Zero wylesiania) i No Exploitation (Zero eksploatacji). Działania te obejmują stopniowo kolejnych drobnych rolników. Obecnie 5,15% oleju palmowego kupowanego przez Ferrero pochodzi od około 27,5 tys. drobnych rolników. Ferrero zobowiązało się do uczestnictwa w nowym programie opracowanym przez TFT pod nazwą Rurality, którego celem jest wzmacnianie podmiotowości rolników i wprowadzanie innowacji na wsi.

Bliższe informacje dostępne pod poniższymi adresami:
http://www.ferrero.com/news/group-news/
http://www.ferrero.com/news/group-news/ONLY-SUSTAINABLE-TRACEABLE-CERTIFIED-PALM-OIL-FOR-FERRERO/?searchcat=&searchdate=2015-02  
http://www.ferrerocsr.com/