Społeczna misja wydawnictw edukacyjnych

polska_izba_ksiazkiDziałalność wydawnicza w obszarze edukacji jest ściśle związana z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Przygotowanie podręczników wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale wiąże się także z odpowiedzialnością za wpływ, jaki narzędzia edukacyjne mają na jakość nauczania.  Jednocześnie wydawnictwa edukacyjne szeroko angażują się w szereg projektów społecznych jako odpowiedzialny pracodawca, członek społeczności oraz partner edukacyjny. Społeczna aktywność wydawnictw edukacyjnych może być dobrym przykładem, w jaki sposób odpowiedzialna postawa może harmonizować z biznesowym obszarem działalności firmy.

Akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, promocja wolontariatu pracowniczego, programy praktyk dla studentów, promowanie wysokich standardów etycznych w branży – to tylko niektóre z przykładów praktycznej realizacji misji społecznej odpowiedzialności przez wydawnictwa edukacyjne. Od wielu lat starają się one wykraczać poza typową rolę wydawców podręczników uwzględniając ideę zrównoważonego rozwoju zarówno w strategii zarządzania, jak i w relacjach z pracownikami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz partnerami.

Odpowiedzialny pracodawca

W okresie spowolnienia gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera rola firm, jako odpowiedzialnych pracodawców. Wydawnictwa edukacyjne realizują wiele działań z obszaru odpowiedzialnej polityki pracowniczej. Konkretnym przykładem wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności jest między innym działalność wydawnictwa Nowa Era, które wolontariat pracowniczy uczyniło jednym z głównych filarów polityki pracowniczej. Przykładem tutaj mogą być między innymi coroczne akcje „Pomocnicy Świętego Mikołaja” związane ze spełnianiem marzeń wychowanków Domów Dziecka oraz aktywne i osobiste zaangażowanie się pracowników wydawnictwa w działania stowarzyszenia Navegadores, którego efektem jest realizacja projektów wspierających edukację w krajach rozwijających się.

Odpowiedzialny partner edukacyjny

Społeczna aktywność wydawnictw szczególnego wymiaru nabiera w obszarze edukacji. Rola wydawcy edukacyjnego nie kończy się na dostarczeniu podręcznika do szkół. Poprzez programy edukacyjne dla dzieci, szkolenia nauczycieli i pomoc szkołom – podręczniki nabywają prawdziwej wartości. Inspirującym przykładem zaangażowania społecznego, połączonego z realizacją programu edukacyjnego skierowanego do ponad 150 000 nauczycieli i 2, 5 mln uczniów w Polsce w jest m.in. działalność wydawnictwa Nowa Era, wspierającego Fundację „Szkoła pod Żaglami” kapitana Krzysztofa Baranowskiego, realizującą projekt „Dookoła świata za pomocną dłoń”. Krzewi on ideę wolontariatu wśród młodzieży, wychowuje w duchu odpowiedzialności, nagradzając najlepszych uczestnictwem w rejsie łączącym naukę szkolną z pracą na żaglowcu. Inny ciekawy przykład to program Youngster finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i realizowany przez wydawnictwo Macmillan Polska. Program daje możliwość uczniom klas trzecich gimnazjum możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego

Wydawnictwa uczestniczą także w projektach europejskich. Pearson jest partnerem strategicznym kampanii społecznej „Język to podstawa. Ucz się języków”. Kampania, wspierana przez Radę Europy, ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na potrzebę znajomości języków obcych we współczesnych realiach, tworzenie w Polsce klimatu sprzyjającego nauce języków obcych oraz próbę wdrożenia narodowej polityki językowej, która pomoże w wykreowaniu wizerunku Polaka jako obywatela Europy, swobodnie posługującego się językami obcymi. Z kolei Oxford University Press przekazuje zysk m.in. na badania naukowe i stypendia.

Odpowiedzialny partner społeczny

Biznes ze społeczną misja – to motto wydawców edukacyjnych, którzy wspierają także liczne projekty społeczne, nawiązując współpracę z organizacjami charytatywnymi. Dobrym przykładem jest m.in. współpraca Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych z Caritas Polska. Jej efektem był m.in. udział wydawnictwa w kampanii Caritasu „Tornister pełen Uśmiechów”, której głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. W ramach ubiegłorocznej akcji przygotowano i przekazano uczniom około 8 tysięcy wyprawek szkolnych. Inny przykład zaangażowania społecznego to działalność Gdańskiego Wydawnictwa Edukacyjnego, które patronuje Akademii 30+, przedsięwzięciu non profit stworzonemu przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora oraz Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwia ono osobom czynnym zawodowo wszechstronny intelektualny rozwój. Jest również partnerem edukacyjnym i współorganizatorem ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

Biznes dobrych praktyk

Ścisły związek działalności wydawnictw ze szkołami i nauczycielami wymaga szczególnej wrażliwości społecznej i przestrzegania w tym obszarze najwyższych standardów etycznych. Czołowi wydawcy edukacyjni wprowadzili wewnętrzne kodeksy etyczne. Świadomość społecznego oddziaływania działalności wydawnictw stała się impulsem do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży. Kodeks Dobrych Praktyk podpisany w 2012 roku, w którym sygnatariusze zobowiązują się do rzetelności i uczciwości w kontaktach z nauczycielami, jest wyjątkowym na polskim rynku przykładem samoorganizacji branży i potwierdzeniem, że zasady etyki powinny stać na pierwszym miejscu przed celami biznesowymi.