Przyszłość branży gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (GWŚiR)

W jakim kierunku rozwija się branża? Jakie trendy i wyzwania stoją przed nią? Na jakich pracowników i na jakie kompetencje będzie zapotrzebowanie w najbliższych latach? Wyniki badania znajdą się w raporcie PARP, który zostanie opublikowany 31 sierpnia podczas spotkania z cyklu #BranżoweCzwartki.

– Gospodarka wodno-ściekowa to niezwykle istotna gałąź naszej gospodarki, odpowiada ona za zarządzanie cennymi zasobami wodnymi, których w Polsce mamy niestety coraz mniej. Musimy o nie dbać i odpowiednio nimi dysponować, co m.in. umożliwiają wykwalifikowani pracownicy. Z tego względu w PARP realizujemy już II edycję badania, która kompleksowo analizuje sytuację kadrową w branży oraz stara się jak najtrafniej przewidzieć przyszłość sektora. Takie dane pozwalają lepiej zarządzać zmianą, która czeka pracodawców – mówi Adriana Skorupska, koordynator projektu BBKL II w PARP.

Premiera publikacji – aktualizującej i zwiększającej wiedzę na temat potrzeb kompetencyjno-zawodowych w branży – odbędzie się podczas spotkania z cyklu #BranżoweCzwartki prowadzonego w formie on-line, które zostało zaplanowane na 31 sierpnia br. na godzinę 10:00.

Podczas spotkania branżowego poruszone zostaną m.in. wątki dotyczące:

  • zapotrzebowania na pracowników i kompetencje w sektorze,
  • zatrudnienia cudzoziemców,
  • przygotowania kadr na zmieniającą się rzeczywistość,
  • trendów technologicznych, biznesowych i czynników wpływających na przyszłość branży,
  • najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju branży.

Trendy i czynniki kształtujące sektor

W gospodarce wodno-ściekowej i rekultywacji coraz wyraźniej zarysowują się dwa rodzaje trendów – technologiczne i biznesowe. Trendy technologiczne wpływają na branże w trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy efektywnego gospodarowania zasobami wód do celów konsumpcyjnych i gospodarczych. Drugi, efektywnego oczyszczania ścieków, odzysku i wykorzystania energii oraz innych surowców z wody i ścieków, a trzeci rekultywacji/remediacji zdegradowanych i zdewastowanych gruntów i wód.

Warto przyjrzeć się także trendom biznesowym. Pokazują one, że branża stoi przed nowymi wyzwaniami i zmianami. Rosnąca interdyscyplinarność i złożoność procesów technologicznych wymagają współpracy między różnymi podmiotami. Firmy z sektora GWŚiR coraz śmielej wykraczają poza swój core business, rozszerzając działalność na sektor odnawialnych źródeł energii (OZE). Istotna staje się też koncentracja w ramach klastrów by współdziałać z innymi podmiotami, pozyskiwać środki na realizację projektów, prowadzić działania wizerunkowe i lobbingowe. Jednocześnie obserwowany jest odwrotny trend – fragmentaryzację branży i w efekcie zwiększająca się liczba podmiotów realizujących poszczególne funkcje w ramach łańcucha wartości.

Ostatnim trendem biznesowym jest rosnąca możliwość tworzenia się nisz rynkowych jako efekt zmian w legislacji nakierowanych na wdrażanie założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Analizując sytuację w branży GWŚiR warto ponadto zwrócić uwagę na kilka czynników silnie oddziałujących na ten sektor. Niewątpliwie istotnym czynnikiem jest niestabilność sytuacji gospodarczej wynikająca z wojny na Ukrainie, a przekładająca się na ciągłą niepewność i zmienność. Nieustannie wzrastają koszty utrzymania i konieczność modernizacji infrastruktury, a także nakłady wynikające z konieczności wdrażania rozwiązań chroniących procesy i systemy (szczególnie ważne w kontekście cyberataków).

W raporcie znajdziemy jeszcze omówienie innych czynników oddziałujących na branżę, takich jak: brak regulacji dla Wielkoobszarowych Terenów Zdegradowanych (WTZ) czy niskie zainteresowanie młodzieży kształceniem się w zawodach istotnych dla GWŚiR, a w następstwie pracą w branży.

Więcej: PARP