Powstaną stacje ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych

Komisja Europejska zatwierdziła 29 października 2021 r. program pomocy państwa w wysokości 173 mln euro na rzecz stacji ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce.

Komisja Europejska stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Przedmiotowe działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami KE zawartymi w Zielonym Ładzie.

Celem programu pomocy jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów na trasach należących do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), a także na innych drogach w Polsce.

Program będzie dysponował budżetem w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części: (1) 151 mln euro (700 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; natomiast (2) 22 mln euro (100 mln zł) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.

Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełniać kryteria kwalifikowalności związane z finansowymi i organizacyjnymi wymogami dotyczącymi wykonalności projektów, w tym zapewnić odpowiednią lokalizację wspieranej infrastruktury.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl