Pelion w RESPECT Index

Zegary3Pelion S.A., jako pierwsza spółka z sektora ochrony zdrowia, znalazła się RESPECT Index, prestiżowym indeksie spółek odpowiedzialnych notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks skupia spółki zarządzane w sposób zrównoważony, odpowiedzialny oraz wyjątkowo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.

Pelion S.A.,  spełniając restrykcyjne kryteria znalazła się w gronie 20 spółek, które pomyślnie przeszły audyt do VI edycji RESPECT Index. Weryfikacja była kilkustopniowa i obejmowała szczegółową analizę poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółkę z myślą o jej interesariuszach. Ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów.

Uroczyste wręczenie certyfikatów spółkom odbyło się 24 stycznia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W imieniu firmy Pelion S.A. wyróżnienie odebrał Jacek Dauenhauer, Wiceprezes Zarządu.

Przystąpienie do RESPECT Index traktujemy jako podsumowanie naszych dotychczasowych działań realizowanych na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Nasza obecność w tym indeksie dowodzi, że Pelion Healthcare Group spełnia najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – podkreśla Jacek Dauenhauer.

Włączenie Pelion S.A. w skład RESPECT Index zbiegło się w czasie z jubileuszem 15-lecia obecności firmy na giełdzie. Pierwsze notowanie akcji spółki (wówczas działającej jeszcze pod nazwą Medicines S.A.) miało miejsce w lutym 1998 r.

Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Indeksu RESPECT poddawane są szczegółowym i restrykcyjnym audytom, powtarzanym co sześć miesięcy. Do indeksu kwalifikowane są spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także wyróżniające się w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników.

RESPECT INDEX stanowi realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o dużej płynności i najwyższych standardach zarządzania. Pierwszym tego typu indeksem był wprowadzony w 1999 roku Dow Jones Sustainability Indexes. Podobne indeksy na światowych giełdach skupiają spółki będące liderami w zakresie etycznego prowadzenia biznesu, ochrony środowiska i szacunku dla praw człowieka.