Oświadczenie w sprawie reprywatyzacji w związku z rozpoczęciem pracy Komisji Weryfikacyjnej

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie obserwuje z uwagą działania rządu w sprawie zwalczania nadużyć, jakie miały miejsce podczas przeprowadzania restytucji znacjonalizowanego dekretem Bieruta mienia na terenie m. st. Warszawy – tak zaczyna się Oświadczenie w sprawie reprywatyzacji,

 

Uważamy, że wszelkie zaistniałe w tym zakresie nieprawidłowości należy wyjaśnić, a osoby za nie odpowiedzialne ukarać. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, że do Komisji Społecznej, działającej przy Komisji Weryfikacyjnej, nie została powołana żadna organizacja zrzeszająca spadkobierców właścicieli nieruchomości, a jedynie organizacje grupujące lokatorów. Stwierdzamy z ubolewanie, że tym samym zostaliśmy potraktowani jako obywatele drugiej kategorii, nie mający prawa do obrony swojego mienia.

Zwracamy uwagę, że potrzebne są rozwiązania systemowe, które uregulują kwestię roszczeń obywateli w sposób kompleksowy. Problem dotyczy nie tylko stolicy, a przedstawianie go jedynie w kontekście przestępczości jest ogromnym nadużyciem. Po II wojnie św. władze komunistyczne wydały szereg aktów nacjonalizacyjnych, w wyniku których na terenie Polski swój majątek straciło wiele grup społecznych. Tylko powszechna ustawa reprywatyzacyjna, uchwalona przez Sejm, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj w sposób ostateczny zamknęłaby tę kwestię i wygasiłaby roszczenia obywateli.

Dalsze unikanie systemowego uregulowania problemów restytucji mienia jest działaniem na szkodę kraju i jego obywateli. Zajmowanie się wyłącznie nieprawidłowościami w tym zakresie jest przeciwskuteczne. Nie wolno mylić skutków z przyczynami. Wszystkie przedstawione patologie, zarówno te ujawnione, jak i te, które być może się dopiero pojawią, są skutkiem wieloletniego zaniechania wszystkich dotychczasowych rządów. To państwo polskie winne jest zaniedbań w tym zakresie i państwo musi je naprawić. Bez ścisłych kryteriów uznawania i realizacji roszczeń, stwarzamy pole do nadużyć w przyszłości. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt nieuchwalenia dotąd ustawy reprywatyzacyjnej. Gdyby bowiem powstał akt prawny, który precyzowałby w sposób jasny, komu i na jakich zasadach przysługuje zgłaszanie roszczeń i w jaki sposób będą one realizowane,  uniknęlibyśmy, nie tylko związanych z tym problemów, ale także sporów dotyczących legalności i zasadności powoływania planowanej Komisji Weryfikacyjnej.

Wobec powyższego, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie po raz kolejny apeluje do Rządu i Prezydenta RP o podjęcie rozmów w sprawie ostatecznego uregulowania kwestii własnościowych w Polsce i jak najszybsze przygotowanie projektu ustawy reprywatyzacyjnej.

 

Marcin Konrad Schirmer

prezes

Zarządu Głównego PTZ