Okrągły stół ws. arbitrażu korporacyjnego obraduje z inicjatywy SA KIG

Projekt Regulaminu w sporach korporacyjnych SA KIG koresponduje z dobrymi praktykami w arbitrażu międzynarodowym – wskazywał dr Marek Topór w czasie obrad okrągłego społu ds. arbitrażu korporacyjnego. Zespół obraduje z inicjatywy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W jego skład wchodzą teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie. Do ich zadań należy m.in. ocena opublikowanego przez SA KIG projektu przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych.

W 2020 r. odbyły się już cztery posiedzenia okrągłego stołu. W czasie ostatniego swoje uwagi do Regulaminu dodatkowego SA KIG przedstawili dr Rafał Kos oraz dr Marek Topór.

Dr Marek Topór wskazał, że projekt Regulaminu w sporach korporacyjnych SA KIG koresponduje z dobrymi praktykami w międzynarodowym arbitrażu, w tym widoczny jest wpływ niemieckiego regulaminu DIS-u. Zaznaczył, że projekt został ograniczony do tzw. sporów uchwałowych, podczas gdy jego zdaniem nie ma przeszkód do stosowania Regulaminu także w sporach ze stosunku spółki. Postulował także połączenie Regulaminu Arbitrażowego z Regulaminem dla rozstrzygania sporów korporacyjnych.

Dr Rafał Kos odniósł się do zakresu przedmiotowego Regulaminu korporacyjnego SA KIG wskazując, że powinien obejmować wszystkie spory ze stosunku spółki. Poruszył też kwestię wielopodmiotowości w sporach korporacyjnych i zaproponował regulację tej materii poprzez odwołanie się do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wskazywał, że formalizm z niego wynikający będzie służył rozpatrywaniu tego rodzaju sporów. Zwrócił także uwagę na problem inkorporacji klauzuli arbitrażowej w umowie lub statucie spółki, z uwzględnieniem granic konsensusu korporacyjnego.

Uczestnicy spotkania omawiali także problematykę nominacji arbitrów i uczestnictwa w niej osób trzecich, wskazując że tzw. model Ducto jest właściwym rozwiązaniem. Dyskusja dotyczyła też kwestii legitymacji procesowej i regulacji tego zagadnienia w Regulaminie.

Głównym celem okrągłego stołu zwołanego przez SA KIG jest rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce. Inicjatywa SA KIG jest wynikiem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, która weszła w życie we wrześniu ub. roku. Nowelizacja daje silny impuls do umocnienia polskiego arbitrażu, znosi bowiem wątpliwości, które mogły pojawiać się po stronie przedsiębiorców przy dokonywaniu zapisów na sądy polubowne. Wprowadzone zmiany rozwiązują najistotniejsze problemy w debacie nad arbitrażowością sporów uchwałowych.

Od chwili wejścia w życie nowelizacji, w Sądzie Arbitrażowym przy KIG toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. W tym celu w SA KIG powstał projekt regulaminu dodatkowego dotyczącego sporów uchwałowych. Od czerwca br. Sąd prowadzi szerokie konsultacje tego dokumentu.