MiIFD II. Markets in Financial Instruments Directive

MiIFD II – (ang. Markets in Financial Instruments Directive, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych)

MiFID II w znacznym stopniu modyfikuje wymogi MiFID oraz wprowadza nowe zasady w kontekście ochrony inwestorów, struktury rynków, dodatkowe wymogi informacyjne, nowe zasady dotyczące doradztwa inwestycyjnego, a także wymogi technologiczne (np. związane z tradingiem algorytmicznym oraz raportowaniem).