II Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy dla studentów

Ruszyła II edycja Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Instytutu Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego. 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap pisemny, w ramach, którego zadaniem drużyny jest przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do drugiego etapu ustnego zakwalifikuje się 8 drużyn, których pisma procesowe zdobędą najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym. Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają studentów i ich profesorów zainteresowanych rozpoznawaniem sporów arbitrażowych w oparciu o DFCR.

Harmonogram Konkursu:
22 kwietnia 2014 – publikacja Problemu
9 maja 2014 – ostateczny termin na zadawanie pytań dotyczących Problemu
23 maja 2014 – ostateczny termin rejestracji drużyn
1 czerwca 2014 – ostateczny termin złożenia pozwu
6 lipca 2014 – ostateczny termin złożenia odpowiedzi na pozew
4 sierpnia 2014 – ogłoszenie ośmiu drużyn zakwalifikowanych do etapu ustnego
19-21 listopada 2014 – finał konkursu w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie również okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym.

Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.

Kazus konkursowy został opublikowany na stronie internetowej Sądu pod adresem https://www.sakig.pl/pl/aktualnosci/2nd-draft-common-frame-of-reference-warsaw-international-arbitration-moot-at-the-court-of-arbitration-at-the-pcc/sprawa

Finał I Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w dniu 9 listopada 2012 roku wygrał zespół Uniwersytetu w Maastricht z Holandii. Na drugim miejscu uplasowali się studenci z Uniwersytetu Śląskiego, a trzecią pozycję zajął zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.