Badanie Salesforce: etyka w biznesie się opłaca!

Z analiz opinii konsumentów wynika, że niemal wszyscy ludzie chcą, by firmy, które odpowiadają za rozwijanie i wprowadzanie do użytku nowych technologii, kierowały się etyką. Klientów nie interesują deklaracje, tylko aktywne, konkretne i wyraziste działania na rzecz konkretnych wartości i dobra społeczeństwa. Biznesy wykraczające poza normy etyczne czekają ciężkie czasy.

Biznes jest dziś postrzegany jako siła sprawcza, która ma sprawić, że technologia będzie wykorzystywana dla dobra społeczeństwa i środowiska naturalnego. Tak wynika z raportu „Etyczne przywództwo i biznes” („Ethical Leadership and Business”), który powstał w wyniku badania przeprowadzonego przez firmę Salesforce wśród zróżnicowanych grup konsumentów. Celem analiz było sprawdzenie, na ile ważne dla ludzi jest zachowanie przez firmy rozwijające i wdrażające nowoczesne technologie etycznych postaw – jak w ogóle w tym kontekście jest rozumiana etyka, czego współcześni klienci oczekują od firm i jakie może mieć to przełożenie na same przedsiębiorstwa, które w dużej mierze autonomicznie wyznaczają sobie granice etycznego działania.

Opublikowane wyniki niezbicie pokazują kilka generalnych wniosków:

W biznesie rola etyki bardzo szybko zyskuje na znaczeniu. Przyjmowanie przez organizację określonych postaw, dających się ocenić w kategoriach etycznych, staje się dla klientów kluczowym punktem odniesienia do całej firmy.

Współcześni klienci coraz wyraźniej potrafią zdefiniować swoje oczekiwania wobec firm, które w ich opinii powinny przyjmować określone postawy etyczne i na tym polu działać aktywnie. I nie chodzi tu o samo komunikowanie haseł, planów czy polityki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), ale o rzeczywiste działania i wynikające z nich rezultaty.

Klienci podkreślają związek między etyczną oceną postaw i działalności firm a swoimi decyzjami zakupowymi czy też lojalnością. To oznacza, że rzeczywiste postawy i decyzje, jakie wykazuje dana organizacja, mogą mieć silne przełożenie na jej kondycję biznesową. Wynika stąd istotna wskazówka dla każdego przedsiębiorstwa: poprzez utrzymanie spójności i konsekwencji w etycznych działaniach, można mieć pozytywny wpływ na określone rezultaty biznesowe i to w różnych obszarach.

Im młodszy klient, tym większa wrażliwość na działania etyczne biznesu. W miarę wzrostu siły nabywczej najmłodszych pokoleń, większej pomyślności mogą spodziewać się firmy, których działania wpisują się w ogólnie rozumiane ramy działań etycznych. Przedsiębiorstwa, które nie przywiązują większej wagi do zachowania etyki w działaniach, objęte będą większym ryzykiem biznesowym, natomiast ci, którzy działają nieetycznie, narażą się na wyeliminowanie z rynku.

Ludzie chcą, by postęp cywilizacji był etyczny

Innowacje technologiczne wywierają bezprecedensowy wpływ na nasze życie – na sposób komunikowania się, uczenia, pracy, wypoczynku, ochrony zdrowia czy świadczenia usług. W obliczu tych szerokich zmian zarówno klienci, jak i pracownicy domagają się od biznesu konkretnych działań dla dobra społeczeństwa (88% wskazań badanych) oraz poszanowania i zabezpieczenia praw człowieka (87%).

Z badania Salesforce wynika, że firmy technologiczne weszły w okres, w którym ocena etyczna ich postaw dokonana przez środowisko zewnętrzne i pracowników ma istotny wpływ na rynkowe być albo nie być. Walka o konkurencyjną pozycję coraz częściej rozgrywa się nie w sferze cen czy jakości produktów, ale na poziomie etyki w działaniach. „Etyczne przywództwo” przynosi organizacji strategiczne korzyści, takie jak lojalność i sympatia klientów czy większe przychody. Jest też magnesem przyciągającym najlepsze talenty i ważnym elementem budującym wartość pracowników na rynku pracy.

Co robią świadome firmy?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że firmy, które mają świadomość, jak wielką rolę odgrywa zachowanie etyki w działaniach, przyjmują następujące postawy:

  • wpisują cele natury etycznej do strategii przedsiębiorstwa. Realizacja tych celów rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie, jak konkretne postawy i działania wpływają na klientów, pracowników i otoczenie, a następnie projektowane są zmiany, które mają pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i środowisko;
  • kierują się etyką, gdyż wiedzą, że dzięki temu są lepiej oceniane przez potencjalnych pracowników i klientów. Aż 86% konsumentów deklaruje lojalność wobec marek, za którymi stoją etyczne działania lub firmy zaangażowanej w problemy społeczne. Jednym z interesujących sposobów, w jaki przedsiębiorstwa pokazują swoje zaangażowanie na tym polu, jest powoływanie rad doradczych do spraw etyki. 70% konsumentów uważa, że tego rodzaju ośrodki pomagają dopilnować, by produkty technologiczne były opracowywane i rozwijane w najkorzystniejszy dla społeczeństwa sposób;
  • pozwalają, by klienci i organizacje z zewnątrz mogły uczestniczyć w tworzeniu produktów i również mieć wpływ na ich cykl życia. 65% konsumentów uważa, że zaangażowanie głosu spoza firmy pomaga tworzyć usługi i produkty lepiej odpowiadające na potrzeby szerszych grup społecznych;
  • wspierają rozwój swoich pracowników, by lepiej przystosować ludzi do zmieniających się reguł gry. W opinii 92% klientów przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za przygotowanie ludzi do zmian, jakie technologia wywiera na miejsca pracy. W tym celu firmy powinny rozwijać nowe kompetencje i tworzyć więcej niestandardowych ścieżek kariery związanych z nowymi technologiami.

Ważne wnioski z badania:

93% badanych twierdzi, że firmy mają obowiązek spojrzeć poza własny zysk i działać dla dobra społeczeństwa.
88% uważa, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za wspieranie pozytywnych zmian społecznych.
79% zatrudnionych rozważyłoby rezygnację z pracy w firmie, która postępuje nieetycznie, a 75% klientów powstrzymałoby się od kupowania w niej.
72% pracowników i 69% klientów chce, aby firmy w których pracują i od których kupują, stały na straży praw człowieka.
59% badanych jest zdania, że niektóre technologie mogą szkodzić społeczeństwu, jednak 67% uważa, że technologia sama w sobie jest neutralna pod względem etycznym – wszystko zależy od sposobu jej wykorzystania.
70% badanych twierdzi, że firmy technologiczne powinny korzystać z doradztwa w zakresie etyki podczas tworzenia i rozwijania swoich produktów.
92% uważa, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za przysposabianie młodych ludzi do pracy na rynku zmienionym przez technologie, a według 96% powinny być także odpowiedzialne za rozwijanie kompetencji u obecnie zatrudnionych.
76% badanych uważa, że firmy powinny wdrażać nowe, niestandardowe ścieżki kariery pod kątem rozwoju technologicznego.

Informacje o raporcie

Raport Salesforce „Ethical Leadership and Business” powstał na podstawie badania opinii ponad 2400 konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Respondenci byli zróżnicowani pod względem wieku, pochodzenia etnicznego, poziomu wykształcenia, płci oraz stanu zatrudnienia.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-research-ethical-leadership-and-business.pdf