Zrównoważone finansowanie. Co UE ma do zaproponowania?

Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet środków mających na celu rozwinięcie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania. 

Przejście do roku 2050 na neutralną dla klimatu i zrównoważoną gospodarkę stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. Wiele przedsiębiorstw i inwestorów podjęło już działania w tym zakresie, czego dowodem jest rosnący wolumen zrównoważonych inwestycji. Przedsiębiorstwa i inwestorzy napotykają jednak również wyzwania związane z tą transformacją, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji i sprawozdawczości.

Pakiet unijny

Celem pakietu jest zatem zapewnienie, aby unijne ramy zrównoważonego finansowania nadal wspierały przedsiębiorstwa i sektor finansowy, a jednocześnie zachęcanie do prywatnego finansowania projektów i technologii w zakresie transformacji.

W szczególności Komisja dodaje dziś dodatkowe rodzaje działalności do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proponuje nowe przepisy dotyczące dostawców ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), co zwiększy przejrzystość na rynku zrównoważonych inwestycji.

Pakiet ma na celu zapewnienie, aby ramy zrównoważonego finansowania działały na rzecz przedsiębiorstw, które chcą inwestować w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest również ułatwienie korzystania z ram zrównoważonego finansowania, a tym samym dalsze skuteczne przyczynianie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Ratingi ESG

Ratingi ESG odgrywają ważną rolę na unijnym rynku zrównoważonego finansowania, ponieważ dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym ważnych informacji dotyczących na przykład strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem dotyczącym czynników ESG.

Obecnie rynek ratingów ESG cierpi z powodu braku przejrzystości, a Komisja proponuje rozporządzenie mające na celu poprawę wiarygodności i przejrzystości działalności ratingowej ESG. Nowe zasady organizacyjne i jasne przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów zwiększą uczciwość działalności dostawców ratingów ESG.

Te nowe przepisy umożliwią inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji. Ponadto wniosek będzie wymagał, aby dostawcy ratingów ESG oferujący usługi inwestorom i przedsiębiorstwom w UE byli upoważnieni i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Będzie to również stanowić gwarancję jakości i wiarygodności ich usług, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku.