Zarządzanie różnorodnością w Jeronimo Martins Polska SA

Alfred_Kubczak_10_01 (1)O Dojrzewalni Talentów i równym traktowaniu rozmawiamy z Alfredem Kubczakiem, Dyrektorem ds. Korporacyjnych, Jeronimo Martins Polska S.A.
1. Czy Dojrzewalnia Talentów – Program Management Trainee jest elementem szerszych działań w ramach zarządzania różnorodnością i przygotowania kadr w Jeronimo Martins Polska?

Dojrzewalnia Talentów – Program Management Trainee jest rocznym programem rozwoju dla młodych osób po studiach, przygotowującym ich do objęcia stanowisk menedżerskich w strukturach Grupy Jeronimo Martins, właściciela m.in. sklepów Biedronka i Hebe. Jego cel to poznanie firmy i przygotowanie do realizacji różnorodnych zadań zawodowych. Uczestnicy szkolą się w kilku działach firmy, poznając specyfikę pracy na różnych stanowiskach. Później rozpoczynają indywidualne szkolenie w wybranym dziale.
Prowadzimy też inne projekty: Kierownik Rejonu – Program Rozwoju Sprzedaży, kierowany do osób, które chcą doskonalić się w zarządzaniu sprzedażą w dziale operacyjnym, a także Ligę Ekspertów – Program Rozwoju Specjalistów w różnych obszarach. Z kolei dla studentów pragnących zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, prowadzimy Owocne Wakacje – Program Praktyk Letnich.
Stale inwestujemy w rozwój pracowników i szkolenia, stwarzając możliwości awansów, zarówno pionowych, jak i poziomych. Warto zaznaczyć, że ponad 90% aktualnych menedżerów JMP awansowało z niższych szczebli organizacyjnych. Co ważne, narzędzia oceny rocznej i planowania dalszej ścieżki kariery są dostępne nie tylko dla kierowników, ale i dla kadry niemenedżerskiej – w tym dla pracowników sklepów.
Pracownikom na wszystkich stanowiskach oferujemy wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji, przede wszystkim w ramach licznych szkoleń wewnętrznych. Rocznie realizujemy średnio 1,5 mln godzin szkoleń dla naszych pracowników.

2. W jaki sposób w Państwa firmie realizowana jest polityka równościowa i antydyskryminacyjna?

Fundamentem działania sieci Biedronka jest polityka równościowa i antydyskryminacyjna, której celem jest niedopuszczanie do nierównego traktowania pracowników ze względu m.in. na płeć w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Już na etapie rekrutacji kierujemy się zasadą równości płci. Ogłoszenia rekrutacyjne są formułowane neutralnie genderowo.
Polityka antydyskryminacyjna jest istotnym uzupełnieniem naszych obowiązków jako pracodawcy, wynikających z Kodeksu pracy. Do zapoznania się z „Polityką przeciwdziałania dyskryminacji oraz molestowaniu“ i jej przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy od dnia zatrudnienia. Wewnętrzne przepisy zobowiązują też wszystkie osoby na stanowiskach kierowniczych do przeciwdziałania dyskryminacji oraz do podejmowania stosownych działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia takich zjawisk. W firmie funkcjonuje także Kodeks Etyczny, który zobowiązuje do zapewnienia pracownikom zdrowego i przyjaznego środowiska pracy oraz odpowiedniej i sprawiedliwej płacy. Raz do roku, wraz z przedstawicielami pracowników tworzącymi Forum Pracownicze, dokonujemy oceny skuteczności stosowania polityki przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu.

3. Jakie są główne elementy odpowiedzialnej polityki pracowniczej w Jeronimo Martins Polska?

Jeronimo Martins Polska S.A zatrudnia ponad 40.000 pracowników, a tym samym jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Najniższa płaca podstawowa w JMP S.A. jest o ponad 20 proc. wyższa od minimalnej płacy krajowej, a pracownicy sklepów są objęci ponadto systemem premiowym.
Ostatnie lata były w naszej firmie czasem intensywnego rozwoju w obszarze warunków zatrudnienia. Wprowadziliśmy wiele nowych narzędzi i regulacji, chcąc stworzyć jak najlepsze środowisko pracy dla zatrudnianych przez nas osób. Uważnie wsłuchujemy się w opinie naszych pracowników, do ich dyspozycji pozostawiając specjalnie w tym celu stworzone narzędzia, np. Forum Pracownicze czy infolinię Biura Obsługi Pracowników (z możliwością również anonimowych zgłoszeń). Specjalnie z myślą o otwartym dialogu z pracownikami, stworzyliśmy dedykowane stanowisko Dyrektora ds. Relacji Pracowniczych.
Wszyscy zatrudnieni w naszej sieci mogą liczyć na specjalistyczne programy pomocy. Obejmują one m.in. pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących, dla niepełnosprawnych dzieci pracowników, wsparcie pracowników, którym powiększyła się rodzina (wyprawki dla nowonarodzonych dzieci), czy bezpłatne obozy letnie dla dzieci pracowników z rodzin o najniższych dochodach. Dzieci pracowników, które rozpoczynają szkołę (pierwszoklasiści), dostają „biedronkowy” plecak wypełniony wieloma przyborami szkolnymi. Pracownicy JMP otrzymują także bożonarodzeniowe paczki dla siebie i dla swoich dzieci.
Istotnym elementem polityki pracowniczej jest również program z zakresu profilaktyki zdrowotnej “Razem Zadbajmy o Zdrowie”. Akcja ta ma na celu prewencję i wczesne wykrywanie ciężkich chorób. Kobiety i mężczyźni zatrudnieni w JMP mogą skorzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych. JMP finansuje również pracownikom szczepienia przeciw grypie.
Działalność sieci Biedronka w obszarze odpowiedzialnej polityki pracowniczej była wielokrotnie nagradzana – m.in. tytułem Pracodawca Godny Zaufania przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz wyróżnieniem w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2010 rok w kategoriach: innowacje społeczne i miejsce pracy.

4. Czy Jeronimo Martins Polska prowadzi działania na rzecz wspierania mam w powrocie do pracy? Czy planujecie Państwo otworzenie tzw. przedszkoli pracowniczych?

Nasze dane pokazują, że pracujące w JMP kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych chętnie wracają do pracy w firmie.
Zdajemy sobie sprawę, że przedszkola pracownicze znacznie ułatwiają powrót młodych mam do pracy, mają też wpływ na większą motywację pracowników. Natomiast weryfikacja pokazała, że obecnie przy naszej skali działalności istnieją bariery prawne oraz praktyczne dla uruchomienia przedszkoli. Nie porzucamy jednak tego tematu – będziemy w kolejnych latach rozważać możliwości uruchomienia przedszkoli dla dzieci pracowników, szczególnie w miejscach, gdzie zatrudnionych jest na przykład kilkaset osób.