Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce opublikował analizę tematyczną „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”.

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu może wynikać z dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Może odnosić się do poszczególnych etapów zatrudniania: czasu ustanowienia stosunku pracy (na przykład przygotowywania ogłoszenia rekrutacyjnego), jego trwania czy zakończenia. Temat dyskryminacji uwidacznia się także w kontekście charakteru zatrudnienia i nie dotyczy tylko zatrudnionych na umowę o pracę. Państwo otacza, choć słabszą, opieką także tych, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych (takich jak umowy o dzieło, umowy-zlecenie czy kontrakt menedżerski). Aspekty prawne w świetle najnowszych danych statystycznych oraz głosu ekspertów i ekspertek omawia analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu