Zakończono negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie ograniczenia biurokracji w handlu usługami

67 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone, zakończyło negocjacje dotyczące przełomowego porozumienia w sprawie ograniczenia biurokracji w handlu usługami. Wspólna inicjatywa w sprawie wewnętrznych przepisów regulujących kwestie usług uprości niepotrzebnie skomplikowane przepisy i przeszkody proceduralne, z którymi szczególnie borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Porozumienie to pomoże obniżyć koszty światowego handlu usługami, jak szacuje KE, o ponad 150 mld USD rocznie.

Jest to pierwszy od dłuższego czasu wymierny rezultat WTO w dziedzinie handlu usługami. Dobre praktyki regulacyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania współczesnej gospodarki. Jasne zasady dotyczące przejrzystości i zezwoleń w dziedzinie usług, uzgodnione w ramach tej inicjatywy, przyczynią się do znacznego ułatwienia handlu usługami. Będzie to miało istotne znaczenie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw – które nie dysponują takimi samymi zasobami i doświadczeniem, jak ich więksi konkurenci – aby radzić sobie ze złożonymi procesami.

Ponadto porozumienie pomoże UE w realizacji agendy cyfrowej, ponieważ sektory takie jak telekomunikacja, usługi informatyczne, inżynieria i bankowość komercyjna mogą z niego w znacznym stopniu skorzystać. Jest to również pierwszy dokument WTO, który zawiera wiążący przepis dotyczący niedyskryminacji mężczyzn i kobiet.

Usługi stanowią największy i najszybciej rozwijający się sektor dzisiejszej gospodarki, ale skomplikowane zasady i procedury znacznie ograniczają wielkość handlu usługami. Inicjatywa ta ujednolici wymogi i procedury kwalifikacyjne, standardy techniczne, wymogi licencyjne oraz procedury obowiązujące usługodawców.

Członkowie WTO uczestniczący w tej inicjatywie podejmą do końca 2022 r. konkretne zobowiązania w zakresie ułatwienia handlu usługami na swoich rynkach, na przykład poprzez uproszczenie procedur udzielania zezwoleń lub zapewnienie przejrzystości. Przyjęcie i wdrożenie zasad określonych w dokumencie referencyjnym znacznie ograniczy koszty handlu ponoszone przez usługodawców, a tym samym pomoże sektorowi w odbudowie po pandemii COVID-19.

Jest to sektor, w którym kobiety-przedsiębiorcy często odgrywają ważną rolę. W dokumencie referencyjnym uznano tę rolę, gwarantując brak dyskryminacji między mężczyznami a kobietami w procedurach wydawania zezwoleń. Jest to pierwszy tego rodzaju przepis w ramach WTO.

Nowe zobowiązania zostaną włączone do tzw. list zobowiązań w ramach GATS każdego z członków. Każdy członek przedkłada WTO takie listy, które stanowią pełny zestaw wszystkich zobowiązań podjętych przez niego w celu umożliwienia zagranicznym usługodawcom dostępu do swoich rynków. Nowe zobowiązania podjęte w ramach tej inicjatywy będą miały zastosowanie do usługodawców pochodzących ze wszystkich pozostałych państw-członków WTO, w oparciu o tzw. zasadę największego uprzywilejowania.