Biznes apeluje o wypracowanie globalnej spójnej polityki klimatycznej. Pięć celów do zrealizowania

Zarządzający z sektora prywatnego na całym świecie apelują o podjęcie zdecydowanych działań i wypracowanie globalnej spójnej polityki klimatycznej – wynika z badania przeprowadzonego przez globalną firmę Accenture i UN Global Compact.

W badaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju, przeprowadzonym przez United Nations Global Compact i Accenture, 18% CEO (chief executive officer) stwierdziło, że decydenci dostarczyli im jasnych informacji potrzebnych do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych.

W najnowszym raporcie liderzy biznesu alarmują o wcześniejszym niż przewidywano pojawieniu się wyzwań związanych ze zmianami klimatu i oczekują zdecydowanych działań w tym zakresie.

Chodzi głównie o jasne ustalenie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, inwestycje w infrastrukturę i zobowiązania finansowe na rzecz sprawiedliwego przejścia na zerową emisję netto w krajach globalnego Południa (państwach rozwijających się z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej).

To działania konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie średnio o 1,5°C do 2030 r. Przypomnijmy, że obecnie temperatura jest już wyższa o 1 stopień Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej (lata 1850-1900).

Wspomniany raport „Climate Leadership in the Eleventh Hour” zawiera obszerne wywiady indywidualne z ponad setką czołowych CEO oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1230 dyrektorów zarządzających z 21 branż w 113 krajach. Wynika z niego, że liderzy sektora prywatnego mają trudności z realizacją celów w zakresie ochrony klimatu, mimo że prawie trzy czwarte z nich (73%) jest świadoma konieczności działania. Ponad połowa (57%) ankietowanych CEO twierdzi, że nadaje priorytet aktywnościom na rzecz klimatu w trakcie odbudowy biznesu po pandemii COVID-19.

Główne ryzyko związane ze zmianami klimatu, które wskazują ankietowani szefowie firm, to przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi (49%). Jednak tylko 7% stwierdziło, że jest na zaawansowanym etapie tworzenia systemów wczesnego ostrzegania, aby przygotować się na zdarzenia związane z ryzykiem klimatycznym.

Natomiast aż 71% twierdzi, że aktywnie pracuje nad określeniem celu zerowej emisji netto dla swojej firmy, a 57% uważa, że działa zgodnie z celem zakładającym ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5°C w stosunku do epoki przedindustrialnej. Jednak tylko 2% z tych firm posiada formalny cel zatwierdzony przez inicjatywę Science-Based Targets.

– Z rozmów z ankietowanymi przez nas CEO wynika, że społeczność biznesowa czuje się nieprzygotowana do radzenia sobie z kryzysem klimatycznym. UN Global Compact ma do odegrania krytyczną rolę, pomagając firmom w opracowaniu narzędzi i praktyk, aby mogły poradzić sobie z wyzwaniami. Jednocześnie zapewniamy możliwość zaangażowania sektora prywatnego do współpracy w zakresie tworzenia polityk i przepisów – tłumaczy Sanda Ojiambo, CEO i dyrektor wykonawczy UN Global Compact.

Badanie wskazuje również na kluczową zmianę postrzegania interesariuszy przez zarządzających firmami. Największy przełom, zaobserwowany w ciągu 14 lat badań, dotyczy inwestorów i rynków kapitałowych. Obecnie w świadomości CEO są oni na trzecim miejscu, a jeszcze w 2019 roku była to pozycja ósma. Obserwujemy rosnącą presję, jaką inwestorzy wywierają na firmy, nawołując do określenia ryzyka i zrozumienia możliwości związanych z ograniczeniem wzrostu temperatury o 1,5°C.

– Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego oferują najbardziej przejrzysty plan działania. Wytyczają kierunek zmian, jakie biznes powinien podejmować w obszarze klimatu i innowacji, aby sprostać największym światowym wyzwaniom. Jednak w sytuacji, gdy pozostało niewiele czasu na realizację tych celów, a fizyczne skutki zmian klimatycznych są odczuwalne szybciej, niż oczekiwała większość CEO’s, liderzy muszą być gotowi do działania i rozliczani z wymiernych wyników – mówi Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture oraz członek Globalnego Komitetu Zarządzającego.

Zdaniem Petera Lacy’ego nauka, ekonomia i dane mówią, że łącząc tworzenie wartości biznesowej ze zrównoważonym rozwojem i możliwościami technologii, liderzy mają szansę na zwiększanie przewagi nad konkurencją.

Mimo że prawie dwie trzecie (65%) liderów już opracowuje nowe modele i rozwiązania biznesowe związane z zerową emisją dwutlenku węgla netto, tylko 16% wszystkich CEO twierdzi, że ich organizacje są gotowe do wdrożenia niezbędnych zmian.

Liderzy biznesu, którzy z ostrożnym optymizmem skłaniają się do współpracy międzynarodowej w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego, zwracają uwagę na pięć obszarów, które pomogą im podjąć odważniejsze działania i zrealizować cele zawarte w zobowiązaniach porozumienia paryskiego. Są to:

  • Dostosowanie krajowych deklaracji w sprawie zmian klimatycznych (NDC) do kursu zmian klimatycznych, ukierunkowanego na ograniczenie wzrostu temperatury o 1,5°C.
  • Wzmocnienie globalnej współpracy w zakresie mechanizmów ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, zgodnie z porozumieniem paryskim.
  • Realizacja działań klimatycznych dla krajów globalnego Południa w ramach przeznaczonego finansowania w wielkości 100 mld USD i zwiększenie tego typu zobowiązań.
  • Ustanowienie wspólnych norm w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i naturalnych rozwiązań.
  • Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w kształtowanie polityki klimatycznej na rzecz wspólnych działań w dziedzinie klimatu.

– W obliczu potrójnego zagrożenia dla planety – kryzysu klimatycznego, kryzysu bioróżnorodności i kryzysu związanego z zanieczyszczeniem środowiska – wszyscy muszą zrewidować własne ambicje i przyspieszyć działania. Sektor prywatny odgrywa szczególną rolę w naszych wspólnych wysiłkach na rzecz budowy zrównoważonego, odpornego i sprawiedliwego świata o zerowych emisjach netto, a także na rzecz realizacji obietnic zawierających wiarygodne harmonogramy, cele i plany – przypomina zastępca sekretarza generalnego ONZ Amina J. Mohammed.

Wciąż jesteśmy w stanie zrealizować obietnicę agendy 2030 i paryskiego porozumienia klimatycznego, ale będzie to wymagało pełnego zaangażowania każdego z nas.

– Celem wszystkich powinno być zatrzymanie i odwrócenie negatywnych skutków rewolucji przemysłowej i zapobieżenie katastrofie klimatycznej. Zaangażowanie sektora prywatnego jest tu kluczowe. Nie możemy całej odpowiedzialności przerzucić na konsumentów i regulatorów. Konieczne jest kompleksowe podejście firm i dokonanie transformacji obejmującej całą organizację, wynikającej ze zmiany na poziomie zarządu, ale dotyczącej wszystkich pracowników i uwzględniającej wszystkie aspekty czynników ESG – komentuje Maja Skwarzec, Management Consulting Manager, Sustainable Business Lead, Accenture Polska.

Zdaniem organizatorów zaplanowanego na styczeń I Kongresu ESG, który potwierdza de facto ustalenia raportu, już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania.

„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” zaplanowany jest na styczeń 2022 r. w Warszawie.