Wzrost innowacyjności to zadowolenie i bezpieczeństwo pracy

O trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz CSR rozmawiamy z Mieczysławem Majewskim, Prezesem PZL-Świdnik – firmy, która od ponad 60 lat produkuje w Polsce śmigłowce.

 
PZL-Świdnik został wyróżniony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy tytułem Lidera Bezpiecznej Pracy. Czy to pierwszy wyróżnienie w tym obszarze działań?

Tytuł lidera, to kolejne już wyróżnienie dla naszego przedsiębiorstwa, otrzymane od uznanej w kraju jednostki badawczo-rozwojowej. To również dowód, że PZL-Świdnik jest bezustannie poddawany ocenie niezależnych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa pracy, działań organizacyjnych i technicznych. Co ważne; na początku, czyli już w roku 1997, od kiedy Centralny Instytut Pracy powołał Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, byliśmy laureatami tego konkursu. Wyróżniano nas wówczas Zielonymi Kartami. Od kilku już lat otrzymujemy Srebrną Kartę co oznacza, że nasze działania idą w dobrym kierunku! To motywuje nas do dalszej aktywności na rzecz zwiększania bezpieczeństwa naszych pracowników; obniżania ryzyka zawodowego, wypadkowości i chorób zawodowych, wdrażania coraz bardziej nowoczesnych środków ochrony zbiorowej i ochrony indywidualnej – zabezpieczających pracowników przed czynnikami szkodliwymi.

Czy troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest elementem szerszej strategii, a jeśli tak, to jakiej?

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. To najważniejszy element codziennej działalności biznesowo-produkcyjnej firmy. To także część strategii wynikającej z wdrożonego w firmie Systemu Zarządzania BHP i Środowiskiem. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom warunków, które nie tylko będą miały wpływ na wzrost efektywności pracy, ale przede wszystkim umożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków i korzystanie z prawidłowo wdrożonych technologii produkcji śmigłowców i elementów struktur lotniczych.

Zmiana i wprowadzanie nowoczesnych urządzeń, zastępując przestarzałe i wyeksploatowane maszyny, to nie tylko poprawa jakości produkcji, ale także wyzwanie w kierunku koniecznej potrzeby podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Nieodzownym elementem podnoszenia kwalifikacji i wzrostu świadomości oraz kultury pracy, o co stale zabiegamy w codziennej aktywności, są szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiskowe i w zakresie ochrony przeciwpożarowej – m.in. jako stały element wprowadziliśmy cykliczne ćwiczenia z ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Należy też pamiętać, że na kulturę i bezpieczne zachowania ma wpływ nie tylko kultura osobista pracowników, ale też otoczenie środowiska pracy. Dlatego stale pracujemy nad poprawą warunków pracy. Wzrost innowacyjności, to wystarczający bodziec do podniesienia poziomu zadowolenia pracowników, a przez to zachęcenie do współpracy z pracodawcą przy współtworzeniu i zagospodarowaniu stanowisk.

Mając od kilkunastu lat wdrożone systemy zarządzania, w tym kluczowy dla osiągania miarodajnych efektów w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa pracy: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem w oparciu o normy PN-N-18001 i EN ISO 14001 – wykraczamy w naszej aktywności znacznie dalej, nie ograniczając się tylko do zwyczajowego przestrzegania wymagań prawnych.

Monitorujemy efekty naszej działalności, oceniamy je, poddajemy wnikliwej analizie, a wszystko po to, aby możliwie najefektywniej ograniczać ryzyko zawodowe, obniżać wypadkowość i eliminować ryzyko powstawania chorób zawodowych. Patrząc z perspektywy wielu lat widzimy znaczącą poprawę. Naszym celem jest tzw. strategia „Zero”, czyli zero wypadków, w ramach której udało nam się już dwa lata temu zredukować wypadkowość o blisko 60 proc. i wciąż podejmujemy wysiłek, aby ten wynik poprawić.

Współpracujecie z wieloma podmiotami, dla wielu jesteście głównym partnerem, czy zwracacie uwagę na ich podejście do kwestii bezpieczeństwa?

Nie ukrywam, że naszym dodatkowym celem jest pozytywne oddziaływanie na przedsiębiorstwa działające w regionie, które wykonują usługi, realizują działalność remontowo-budowlaną itp.

Stawiamy czytelne, wysokie wymagania w zakresie przestrzegania przepisów prawnych i w zakresie ochrony zdrowia pracowników i sprawdzamy, czy tak samo jak my, wykonawca zewnętrzny uznaje za priorytet dbanie o bezpieczeństwo.

Czy są jeszcze jakieś obszary z zakresu działań CSR-owych, na które zwracacie Państwo szczególną uwagę, np. ochrona środowiska?

Kwestię poszanowania środowiska, tak jak w przypadku bezpieczeństwa, PZL-Świdnik traktuje jako jeden z priorytetów w swojej działalności. Spółka kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, dlatego też od 2004 r., od kiedy wdrożyła System Zarzadzania BHP i Środowiskiem wg norm PN EN ISO 14001 oraz PN-N 18001 doskonalimy system ograniczając nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Od 2006 r. systemy są certyfikowane przez zewnętrzne jednostki.

W ostatnich latach, dzięki wytężonej pracy całego zespołu, udało nam się skutecznie zmniejszyć emisję Lotnych Związków Organicznych do powietrza, ograniczyć zużycie wody w procesach technologicznych oraz zużycie mediów i energii elektrycznej.

Nasza spółka stawia na prewencję i profilaktykę. Staramy się zapobiegać oraz minimalizować negatywne oddziaływanie naszej produkcji zarówno na człowieka jak i środowisko naturalne.

W ramach poprawy systemu bezpieczeństwa środowiskowego, jak też pracowników, powołano i przeszkolono specjalistyczne grupy ratowniczo-gaśnicze. Członkowie tych grup zostali wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Dodatkowo, spółka zakupiła wóz strażacki oraz zapewnia obsadę jednostki, celem minimalizowania negatywnych efektów pożarów lub innych zdarzeń awaryjnych.

Zapisz

Zapisz