Wolontariat pracowniczy niesie same korzyści

Najnowsza edycja badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przeprowadzonego wśród uczestników Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi, wskazuje, że na aktywnościach związanych ze wspieraniem innych zyskują nie tylko odbiorcy, ale także sami wolontariusze i firmy. Wolontariat pracowniczy ma pozytywny wpływ zarówno na umiejętności zawodowe, efektywność oraz bezpośrednio przekłada się na poczucie satysfakcji pracowników.

– Wyniki tegorocznego badania pokazują, że wolontariusze zauważają znaczący wpływ zaangażowania w prace społeczne na ich umiejętności zawodowe. Ponad 88 proc. respondentów uważa, że to właśnie akcje wolontariackie poprawiły ich umiejętności pracy w grupie. Niewiele mniej, bo 83 proc., deklaruje, że dzięki programowi wolontariatu udoskonaliła swoje zdolności planowania  organizacji pracy, natomiast 82 proc. wolontariuszy dzięki zaangażowaniu w działania prospołeczne rozwinęła swoje kompetencje komunikacyjne – podkreśla Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Motywacje do podejmowania działań wolontariackich są różne, a wśród pracowników Citi dominuje chęć pomocy innym. Pomimo, że ze zrobieniem czegoś pożytecznego na rzecz potrzebujących wiążą ogromne poczucie satysfakcji, mało który zdaje sobie sprawę z tego, że na wolontariacie korzystają nie tylko beneficjenci projektów społecznych, ale również oni sami.

Zwiększa empatię i świadomość społeczną

83 proc. tegorocznych respondentów uważa, że udział w akcjach wolontariackich zwiększył ich świadomość w zakresie problemów otaczających ich społeczności, a niemal tyle samo ankietowanych zgodziło się, że łatwiej im zrozumieć sytuację innych.
Podnosi efektywność

Poprawę swoich umiejętności pracy w zespole oraz zdolności komunikacyjnych zauważyło u siebie odpowiednio 88 i 82 proc. ankietowanych. Podobny odsetek (81 proc.) zwrócił uwagę na postęp jeśli chodzi o zdolności organizacyjne. Dzięki wolontariatowi, pracownicy Citi są lepiej zorganizowani, potrafią trafniej definiować cele i wyznaczać priorytety wzrasta ich umiejętność syntezy/analizy informacji  oraz trafnej oceny ryzyka (umiejętności planowania i organizowania, decyzyjność).Ponad połowa badanych przyznaje, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat pracowniczy lepiej rozumie kontekst, w jakim działa firma – jej misję i wizję ale także możliwe ograniczenia (świadomość biznesowa).
Warto podkreślić, że wolontariusze chcą wykorzystywać umiejętności zawodowe, aby pomagać innym – niemal co drugi ankietowany (47 proc.) chciałby pomagać innym wykorzystując swoje kompetencje, umiejętności czy specjalistyczną wiedzę. Grupą odbiorców, dla której najchętniej zaangażowali się pracownicy Citi są dzieci i młodzież, na drugim miejscu znajdują się społeczności lokalne.

Uszczęśliwia

Niemalże ¾ ankietowanych zanotowało, że dzięki wolontariatowi wzrosło ich poczucie zadowolenia z życia. Nie bez znaczenia jest fakt, że aż 9 na 10 ankietowanych zarekomendowałoby wolontariat innym, a prawie jednakowy odsetek respondentów przyznaje, że chciałby zwiększyć swoją aktywność wolontariacką. To doskonałe potwierdzenie tezy, że wolontariat uszczęśliwia i… uzależnia!