Wiedza do potęgi wyrównuje szanse edukacyjne

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym Fundacja BNP Paribas zapewni pomoc w nauce i integracji czterdzieściorgu dzieciom z rodzin uchodźczych uczącym się w warszawskich szkołach. Fundacja BNP Paribas oraz Fundacja Ocalenie od 2018 roku realizują wspólny program – Wiedza do potęgi – mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży, którym grozi przerwanie nauki.  

– Tegorocznym programem objętych jest 40 młodych osób, które mają problemy w szkole z powodu traumatycznych doświadczeń, trudności w odnalezieniu się w nowym systemie edukacyjnym, czy dłuższej przerwy w edukacji. Do programu przyjmowani są uczniowie od 7 roku życia, ale przeważa młodzież w wieku 13-16 lat – tłumaczy Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, członek zarządu Fundacji BNP Paribas.

– Uczestnicy korzystają ze wsparcia udzielanego przez specjalnie przygotowanych przez nas tutorów-wolontariuszy, pracując w parach stypendysta – tutor. Ponadto dla dzieci organizowane są warsztaty, wspólne wyjścia edukacyjne i kulturalne oraz półkolonie. Prowadzone są także zajęcia dodatkowe – dodaje Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie.

Wiedza do potęgi dla uchodźców

Współpraca Fundacji BNP Paribas z Fundacją Ocalenie trwa od 2016 roku. Rozpoczęły ją wspólne działania nastawione na tworzenie uchodźcom odpowiednich warunków do zaaklimatyzowania się w nowych realiach prawnych, administracyjnych, kulturowych i obyczajowych. Do priorytetów należało również wsparcie mieszkaniowe i pomoc w nauce języka polskiego. Program tutorsko-stypendialny Wiedza do potęgi prowadzony jest w ramach inicjatywy Grupy BNP Paribas na rzecz integracji młodych uchodźców w Europie. Jego realizacja w latach 2019-2021 jest także finansowana ze środków Grupy.

Uczestnicy bieżącej edycji programu pochodzą z krajów objętych konfliktami zbrojnymi i nękanych długotrwałymi problemami, głównie z Czeczenii, Tadżykistanu, Ukrainy, a także z Dagestanu, Iraku czy Syrii.

– Bardzo ważne jest dla nas, aby trudne doświadczenia nie obciążały dzieci, które znalazły się w nowym kraju, nowej kulturze – podkreśla Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz. Działania podejmowane w ramach programu Wiedza do potęgi mają doprowadzić do ukończenia przez nie rozpoczętego etapu kształcenia lub do poprawy wyników w nauce.

W tym roku, dodatkowo, pracownicy Banku BNP Paribas w Polsce włączyli się w zbiórkę wyprawek szkolnych dla podopiecznych Fundacji Ocalenie.

Działania edukacyjne, dające szanse rozwoju swoich pasji dzieciom i młodzieży z różnych środowisk są dla Fundacji BNP Paribas priorytetem. Wiedza do potęgi to już trzeci program stypendialny Fundacji BNP Paribas. Od 2003 roku Fundacja prowadzi program Klasa dla zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości w Polsce, a od 2012 roku wspiera talenty rolnicze w ramach programu Agrotalenty. Dzięki wspomnianym trzem programom pomoc otrzymało już łącznie ponad 1000 uczniów.