Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Przedstawienie sprawozdań i omówienie wniosków z przebiegu pierwszych posiedzeń grup roboczych Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw to najważniejsze punkty agendy spotkania, które odbyło się 23 lutego 2015 r. w MG. W dyskusji wzięli udział wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska oraz pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko.

Wiceminister Grażyna Henclewska przypomniała, że posiedzenie Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw odbywa się już po raz trzeci. – Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie powołania Zespołu ds. Społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw do naszych spotkań dochodzi nie rzadziej niż raz na kwartał – podkreśliła. Przypomniała, że w ramach Zespołu działają grupy robocze: ds. edukacji i upowszechniania CSR, ds. monitorowania trendów CSR, ds. zrównoważonej konsumpcji i produkcji, ds. wdrażania zasad CSR, które w początku lutego odbyły swoje pierwsze posiedzenia.

Sprawozdania z przebiegu posiedzeń grup roboczych przedstawili ich koordynatorzy. Dyskutowano także nad propozycją przyjęcia uchwały powołującej Grupę roboczą ds. etyki i przeciwdziałania korupcji.

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja rezultatów spotkań na forum UE dot. CSR (posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej ds. CSR, spotkanie dotyczące łańcucha dostaw w sektorze tekstylnym i odzieżowym oraz Europejskie Forum Interesariuszy). Ponadto przedstawicielka firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (laureata nagrody Ministerstwa Gospodarki w konkursie na Raporty Społeczne w 2014 roku) zapoznała członków Zespołu z działaniami CSR prowadzonymi w branży wydobywczej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki