Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych

Fundacja CSR Profit opublikowała raport z badania odpowiedzialności społecznej w organizacjach pozarządowych. Badanie „Społeczna odpowiedzialność organizacji pozarządowych” nawiązuje do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada prowadzenie biznesu w sposób przejrzysty, zgodny z etyką, poszanowaniem praw pracowniczych i uwzględnianiem w podejmowanych decyzjach stanowisk bezpośrednich interesariuszy.
CSR spotyka się z coraz większą aprobatą także w organizacjach pozarządowych. Ponad połowa badanych organizacji
podejmuje inicjatywy z zakresu CSR, w takich obszarach jak miejsce pracy, środowisko, zaangażowanie społeczne.
Osoby zaangażowane w pracę na rzecz NGOs widzą potrzebę informowania o swoich działaniach interesariuszy oraz
funkcjonowania w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Z badania wynika również, że CSR staje się ważnym elementem strategii organizacji, które upatrują w nim szansę bycia
wiarygodnym partnerem zarówno dla biznesu, jak i innych organizacji pozarządowych; na ten aspekt wskazuje
odpowiednio 43 i 41% ankietowanych. Niektóre organizacje traktują społeczną odpowiedzialność jako sposób na
poprawienie swojego wizerunku i reputacji, uważa tak 29% badanych. Natomiast 47% respondentów wskazało, że
angażuje się w działania z zakresu CSR, ponieważ chce stworzyć przyjazne miejsce pracy, w którym to pracownik, a nie
zysk będzie na pierwszym miejscu.

Raport dostępny w postaci infografiki do pobrania na stronie: http://csrprofit.com/pl/id.100041.Badanie_CSR_w_NGOs