Te pieniądze mają złagodzić Polsce skutki odcięcia importu z Rosji

Komisja Europejska przyjęła największy polski i jednocześnie największy unijny program polityki spójności „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027”. Dofinansowanie unijne w ramach tego programu wyniesie ponad 24,1 miliarda euro (12,9 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 11,2 miliarda euro z Funduszu Spójności).

W ramach programu wsparcie otrzymają sektory transportu, energii, środowiska, zdrowia oraz kultury. Inwestycje w ograniczenie zużycia energii i rozwój energii odnawialnej, wpisujące się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, pomogą Polsce zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, w tym złagodzić skutki odcięcia importu z Rosji.

Program zapewni też finansowanie adaptacji do zmian klimatu (obszary zielone w miastach, naturalne retencjonowanie wody) i ochrony bioróżnorodności. Zbudowanych lub rozbudowanych zostanie co najmniej 500 kilometrów dróg w sieci TEN-T, przy czym wsparcie dla sektora transportu koncentrować się będzie przede wszystkim na kolei i transporcie miejskim. Największy program polityki spójności obejmie również inwestycje w sektorze zdrowia (w tym wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej) oraz kultury (ochrona zabytków i udostępnianie zasobów kultury).

Komisja Europejska przyjęła też decyzję zatwierdzającą program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. Alokacja 2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi nie tylko do pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie) ale także do części województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i sąsiadujących powiatów). Wsparcie obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci energetyczne, adaptację do zmian klimatu, ochronę przyrody, transport oraz turystykę.