Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowy program Ministerstwa Funduszy. Można składać wnioski

– Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy do współpracy w obszarze działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracę realizujemy zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, politykami i programami rozwoju wdrażanymi przez nasz resort. Zależy nam na każdej opinii, dlatego stworzyliśmy formularz, który pozwoli w łatwy sposób zgłosić uwagi – zachęca minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Program współpracy partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2022-2023 określa możliwości nawiązania współpracy interesariuszy z ministerstwem i obszary współpracy.

MFPR zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych poprzez formularz online organizacje pozarządowe, ale także innych interesariuszy, takich jak partnerzy społeczni, organizacje gospodarcze, organizacje strażnicze (watchdogi) oraz środowisko akademickie.

Interesariuszami są szeroko rozumiane organizacje, w tym organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, izby handlowe, zrzeszenia i koła studenckie oraz spółdzielnie socjalne. Formularz dostępny na stronie: http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-wspolpracy-mr-z-organizacjami-pozarzadowymi

Cel programu program współpracy partnerskiej

Celem Programu jest budowanie partnerskiej współpracy polegającej na długoterminowym, dobrowolnym i aktywnym udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz interesariuszy we wspólnym realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Współpraca ułatwi interesariuszom kontakt z ministerstwem oraz zapewni możliwość aktywnego udziału w realizacji zadań publicznych. Efektem wdrożenia programu będzie utworzenie efektywnego modelu współpracy oraz budowanie społecznej odpowiedzialności MFiPR.

Obszary współpracy

Współpraca realizowana jest w zakresie zadań Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programy i polityki wdrażane przez ministerstwo. W szczególności współpraca może być realizowana w obszarach:

 • Polityka rozwoju kraju – m.in. koordynacja polityki rozwoju,
 • Fundusze Europejskie – m.in. działania informacyjne i promocyjne w zakresie Funduszy Europejskich, współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich,
 • Wsparcie dla firm – m.in. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz współpraca w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD),
 • Współpraca międzynarodowa – m.in koordynacja spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w ramach działalności ministerstwa,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – m.in. realizacja zadań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Dostępność społeczno-gospodarcza dla osób o zwiększonych potrzebach adaptacyjnych – m.in. program Dostępność Plus – Przyjazna Polska.

W jaki sposób można współpracować

W programie zostały określone przykładowe formy współpracy:

 • konsultacje przygotowywanych w ministerstwie aktów prawnych lub innych dokumentów strategicznych,
 • współorganizacja wydarzeń takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, prelekcje eksperckie,
 • członkostwo w zespołach opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej lub Komitetach Monitorujących programy operacyjne,
 • patronat honorowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • działania informacyjno-edukacyjne związane z przygotowaniem opracowań typu raporty, analizy, publikacje, broszury czy newslettery informacyjne.