Społeczna odpowiedzialność to nasze powołanie

Rozmawiamy z Przemysławem Litwiniukiem, Dyrektorem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, jednym z laureatów nagrody Najlepszego Menadżera Roku 2012, przyznawanej przez miesięcznik Home&Market. Patronem medialnym nagrody był m.in. RaportCSR.pl.

Uwzględniając specyfikę działalności Fundacji, czy pokusi się Pan jednak o opis działań z zakresu CSR, jakie Państwo podejmujecie?

No właśnie, przedstawię je z tym zastrzeżeniem, że reprezentuję Fundację, która ze swojej natury działa w zakresie odpowiedzialności społecznej. Nie jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie zysku, tylko konkretnych rezultatów w sferze gospodarczej, w obszarze rolnictwa, aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców terenów wiejskich. Dlatego też nie mamy problemu z wyznaczaniem linii demarkacyjnej pomiędzy celem biznesowym a kwestią odpowiedzialności społecznej, zaangażowaniem w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Czy Fundacja prowadzi też wewnętrzną działalność CSR?

Oczywiście, realizujemy odpowiedzialność społeczną również w obszarze wewnętrznym, troszcząc się o rozwój zawodowy pracowników, o podnoszenie przez nich kwalifikacji, o taki sposób wykonywania obowiązków, aby nie kolidowało to z życiem rodzinnym. Owocuje to licznymi awansami pracowników, także w dyrekcji Komisji Europejskiej, co jest niewątpliwe sukcesem.

Natomiast w drugim obszarze, tym statutowym, naszą społeczną odpowiedzialność realizujemy identyfikując potrzeby środowiska wiejskiego w zakresie tak produkcji rolnej, jak i rozwoju społecznego mieszkańców obszarów wiejskich, oraz dobieraniem odpowiednich narzędzi, które mogą sprawić, że nasze zamiary są potem weryfikowalne. Dlatego też cieszymy się, że nagroda Home&Market odnosi się do 20 lat starań moich współpracowników i poprzedników z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Mówił Pan o doborze odpowiednich narzędzi do realizacji celów Fundacji. Może Pan podać ich przykłady?

Podejmujemy działania związane z ułatwianiem prowadzenia działalności w rolnictwie w zakresie produkcji i w przetwórstwie rolno-spożywczym. To są codzienne analizy głównych rynków rolnych, to jest formułowanie raportów, udostępnianie ich przetwórcom i producentom, aby mogli podejmować rozsądne decyzje w ramach prowadzonej działalności.

Rozwijamy również działalność edukacyjną. Publikujemy artykuły prasowe podnoszące wiedzę o produkcji rolnej, tak aby była ona bardziej efektywna a zarazem mocniej szanowała kwestię dóbr publicznych, takich jak środowisko naturalne. Zabiegamy o to, żeby wiedza producentów nie była intuicyjna, nie opierała się wyłącznie na wiedzy przekazywanej z ojca na syna. Dzisiaj nauka, technika, szybko się rozwijają, zmieniają się uwarunkowania gospodarcze, stąd istnieje ogromna potrzeba dostarczania pożytecznych informacji.

Wyprodukowaliśmy też cykl audycji radiowych „Poradnik nowoczesnego rolnika”, które były emitowane we wszystkich województwach, w regionalnych rozgłośniach radiowych. Ukierunkowywaliśmy rolników w jaki sposób osiągać najlepsze rezultaty w wykorzystywaniu środków unijnych i krajowych, dedykowanych na rzecz dotowania produkcji rolnej. No i jak zapobiegać sytuacjom, które zmuszałyby do zwrotu tych środków, czyli jak prowadzić produkcję, aby była ona zgodna z wymogami unijnymi i krajowymi.

Rozmawiał: Bogusław Mazur