Sfinansują „zieloną energię”

fot. materiały prasowe

PKO Bank Polski znalazł się w konsorcjum banków, które udzielą kredytu inwestycyjnego o wartości 138 mln zł spółce PAK PCE Fotowoltaika. Kredyt sfinansuje budowę na terenach pogórniczych farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp – jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce, w dodatku jedną z kilku w Polsce finansowanych w oparciu o długoterminową umowę dostawy energii PPA.

PKO Bank Polski pełni rolę Agenta kredytu i Agenta zabezpieczeń. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego w ten projekt potwierdza, że bank aktywnie wspiera inwestycje w OZE.

Spółka PAK PCE Fotowoltaika należy do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Jej nowa inwestycja – farma fotowoltaiczna – ma zostać zakończona w IV kwartale br. na zrekultywowanym terenie po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA.

Umowa zawarta pomiędzy PKO Bankiem Polskim a PAK PCE Fotowoltaika to kolejny w tym roku przykład zaangażowania banku na rzecz zielonej transformacji. W lutym bank w konsorcjum z dwoma innymi instytucjami podpisał umowę o wartości 479 mln zł (105 mln euro) na sfinansowanie portfela OZE należącego do Qair, niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Bank w 2020 r. rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. Na początku 2021 r. został pierwszym uczestnikiem funduszu utworzonego przez PKO TFI zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energii Odnawialnej. Grupa w 2020 r. o 32 proc. obniżyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność, a w lutym 2021 r. po raz pierwszy w swojej historii otrzymała białe certyfikaty.

– Na początku 2021 r. PKO Bank Polski wspólnie z PKO TFI uruchomił fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN, w który bank zainwestuje docelowo nawet 500 mln zł – powiedział Rafał Antczak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego

Bank śledzi postępujące zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka i jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Dlatego w 2020 r. uruchomił projekt ESG, którego celem jest m.in. monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu działalności grupy na środowisko. Bank ogranicza swój bezpośredni wpływ na środowisko oraz dostosowuje swoje polityki kredytowe dla poszczególnych sektorów gospodarki tak, aby motywować do tego także swoich klientów. Uruchomił również dedykowany serwis, w którym zainteresowane osoby mogą śledzić aktualne działania banku w zakresie ESG.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2020 r. ograniczyła emisję CO2 generowaną przez jej działalność operacyjną o 32 proc. W 2019 r. emisje bezpośrednie (na skutek zużycia paliw w pojazdach i budynkach) oraz emisje pośrednie (na skutek zakupu energii elektrycznej i cieplnej) wynosiły 114,5 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W 2020 r. emisje zostały ograniczone do 77,9 tys. ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W tym czasie zużycie energii w grupie spadło o 7,8 proc, wyraźnie zmniejszyły się także wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych. W 2019 r. na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, podczas gdy w 2020 r. było to już niespełna 7,5 kg. CO2.

Grupa Kapitałowa Banku jest również aktywna w zakresie pozyskiwania „zielonego” finansowania z rynku. PKO Bank Hipoteczny w 2019 r. jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce wyemitował zielone listy zastawne. PKO Bank Polski ma z kolei doświadczenie w przeprowadzaniu emisji zielonych obligacji dla Skarbu Państwa.

Źródło: PKO