Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej ma nową Radę Arbitrażową

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej mecenas Marek Furtek został powołany na przewodniczącego nowej Rady Arbitrażowej. Wybrano także członków Rady, w skład której weszli najznamienitsi przedstawiciele polskiego arbitrażu. – Chcielibyśmy, aby członkowie Rady Arbitrażowej przyjęli na siebie trudną i wymagającą misję popularyzacji polubownego rozstrzygania sporów w Polsce – mówi prezes KIG Andrzej Arendarski.

 

Radę Arbitrażową powołano zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Na jego mocy organami Sądu są Rada Arbitrażowa i dyrektor generalny Sądu. Główną kompetencją Rady Arbitrażowej, której pracami kieruje przewodniczący, jest samorządne współkształtowanie i nadzór nad merytorycznymi aspektami działalności Sądu.

– Naszym celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału Sądu Arbitrażowego w zakresie wsparcia biznesu w polubownym rozwiązywaniu sporów. Chcielibyśmy, aby członkowie Rady Arbitrażowej przyjęli na siebie trudną i wymagającą misję popularyzacji polubownego rozstrzygania sporów w Polsce i jednocześnie współkształtowali strategiczne kierunki rozwoju naszej instytucji – mówi prezes KIG.

Jak podkreśla, zmiany w regulaminach postępowań, a także w organizacji pracy Sądu Arbitrażowego przy KIG stanowią często wyznacznik dla innych instytucji tego typu w Polsce, dlatego SA przy KIG do współpracy zaprosił najznamienitszych przedstawicieli polskiego arbitrażu. I ma wobec nich plany. – Planujemy przeprowadzić otwartą dyskusję na temat potrzebnych zmian regulacyjnych i organizacyjnych z prawnikami, ale także biznesem, przy pełnym zachowaniu przyświecających nam zasad niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów powstających w obrocie gospodarczym – wyjaśnia Andrzej Arendarski.

Zgodnie z postanowieniami nowego Statutu Sądu, na wniosek prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego, przewodniczącym Rady Arbitrażowej został mecenas Marek Furtek. W skład nowej Rady Arbitrażowej powołani zostali: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, radca prawny Monika Hartung, adwokat Maciej Jamka, radca prawny Michał Kocur, docent dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, radca prawny Michał Subocz, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Andrzej Szlęzak, Prof. SWPS, prof. dr hab. Andrzej Szumański oraz radca prawny Krzysztof Zakrzewski. Kadencja nowej Rady obejmie lata 2019-2022.

Uprawnienia i obowiązki Prezydium Sądu Arbitrażowego, członków Prezydium Sądu Arbitrażowego, Sekretarza Sądu Arbitrażowego lub Prezesa Sądu Arbitrażowego wynikające z regulaminów arbitrażowych, mediacyjnych i domenowych zostały przyznane odpowiednio Radzie Arbitrażowej, Przewodniczącemu Rady Arbitrażowej, Dyrektorowi Generalnemu lub Zespołowi Orzekającemu.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.