Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundacji NUTRICIA

Już po raz 21. Fundacja NUTRICIA zaprasza polskie jednostki naukowe do udziału w konkursie na projekty badawcze w obszarze żywienia człowieka. Zgłaszane pomysły powinny realizować misję Fundacji, czyli ochronę, promocję i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Fundacja NUTRICIA już od 1996 roku, corocznie ogłasza konkurs w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. Przez cały okres swojej działalności Fundacja przyznała już 65 grantów w postaci środków finansowych na projekty badawcze, które przyczyniły się do powstania m.in. nowych wytycznych w zakresie żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do lekarzy zajmujących się żywieniem oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka, którzy dysponują doświadczeniem oraz zapleczem koniecznym do przeprowadzenia badań w obszarze żywienia człowieka. Wsparcie w postaci środków finansowych trafi do jednostek badawczych, które przedstawią projekty badań oryginalne i istotne z punktu widzenia wiedzy o żywieniu człowieka. Tak jak w roku ubiegłym, w tegorocznej edycji konkursu szczególne szanse na docenienie mogą mieć prace dedykowane badaniom nad otyłością. Każde zgłoszenie zostanie poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej przez Radę Naukową i Zarząd Fundacji NUTRICIA. Wnioski będą oceniane pod kątem m.in.: celu badań, aktualności i oryginalności hipotez, zasadności doboru metod badawczych oraz sposobu selekcji materiału badawczego.

Fundacja NUTRICIA oferuje 3 rodzaje grantów:
-grant badawczy, przeznaczony dla doświadczonych badaczy – na maksymalnie 2 lata;
-grant promotorski, skierowany dla osób, które starają się o tytuł doktora – na maksymalnie 3 lata;
-grant stypendialny dedykowany badaczom z najmniejszym stażem, który służy do zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, by podjąć badania naukowe w przyszłości.

W tym roku zostały wprowadzone zmiany dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie. Wnioski konkursowe w tej edycji konkursu można zgłaszać elektronicznie, przesyłając je na specjalnie do tego stworzony adres mailowy: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl. Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany w regulaminie, które mają na celu ujednolicenie wniosków i sprawniejszą ich ocenę. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać wnioski do 30 kwietnia 2017 roku. Więcej informacji o konkursie oraz nowy regulamin znaleźć można na stronie internetowej: www.fundacjanutricia.pl.