Cele Zrównoważonego Rozwoju w praktyce

Firma doradcza CSR Consulting razem z partnerami branżowymi – Bank BGŻ BNP Paribas, PKN ORLEN i Grupą Polpharma – opublikowała podsumowanie pierwszej części projektu „SDGs W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM”. Przewodnik to zbiór inspiracji, wskazówek i dobrych praktyk związanych z realizacją przez biznes Celów Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu jest zachęcenie i wsparcie firm w Polsce w przełożeniu celów globalnych na lokalne strategie biznesowe i CSR ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu branżowego. „SDGs W PRAKTYCE. PRZEWODNIK DLA FIRM” to obowiązkowa pozycja dla wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i Agendą 2030 ogłoszoną przez ONZ we wrześniu 2015 r.


Jednym z czynników sukcesu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce jest nastawienie biznesu – znajomość i zrozumienie SDGs, a także przekonanie o związanych z nimi korzyściach i barierach. W przeprowadzonym przez CSR Consulting w październiku 2016 roku badaniu ankietowym zapytano przedstawicieli firm i ekspertów CSR o podejście do tego zagadnienia w ich firmach.   62% firm, które wzięły udział w badaniu, przygotowuje się lub jest już zaangażowane w realizację SDGs.  85% badanych praktyków CSR widzi możliwość realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez ich wpisanie w strategię CSR, a 68% poprzez włączenie w projekty biznesowe. Ponad 40% pytanych chciałoby wykorzystać SDGs do mierzenia rezultatów i efektów oraz raportowania danych pozafinansowych. Menedżerowie dostrzegają również wyzwania jakie stoją przed nimi w skutecznej realizacji SDGs.  56% respondentów za największe bariery we wdrożeniu uważa  zbyt małą wiedzę firm na temat SDGs. 42%  badanych menedżerów uważa, że kultura współpracy między firmami w dążeniu do osiągania wspólnych celów pozabiznesowych nie dojrzała jeszcze do realizacji tego typu przedsięwzięć.  40% sądzi, że Cele są zbyt odległe od celów biznesowych.

Dzięki SDGs biznes zyskuje nie tylko nowe ścieżki rozwoju, ale także możliwość ujęcia swojej działalności w strategiczne ramy – biznesowe i społeczne – wypracowane w ramach szerokiego konsensusu świata biznesu, polityki i organizacji pozarządowych. Wybór SDGs jako dźwigni wzrostu daje szansę na zbudowanie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej, a także minimalizację ryzyka.

Jednym ze źródeł tej przewagi – poza oczywistymi względami reputacyjnymi – jest konieczność tworzenia i rozwijania innowacyjnych produktów i usług odpowiadających na potrzeby coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych konsumentów. Uspójnienie swojej strategii z założeniami SDGs to także szansa na partycypację w prywatnych i publicznych inwestycjach, na przykład infrastrukturalnych, niezbędnych do realizacji Agendy 2030.

W ramach realizacji projektu opracowany został praktyczny Przewodnik dla firm w Polsce. W publikacji przedstawiono ważne zagadnienia dla biznesu oraz potencjalne kierunki działania. We współpracy z partnerami biznesowymi: PKN ORLEN, BGŻ PNB Paribas i Grupą Polpharma, oraz z zaangażowaniem Rady Ekspertów zostały wypracowane kluczowe szanse i wyzwania dla branż: paliwowo-energetycznej, finansowej oraz farmaceutycznej.

„Aktywne włączenie sektora biznesu w realizację SDGs to ogromna szansa i chcielibyśmy, aby ta szansa została dobrze wykorzystana przez firmy w Polsce. Właśnie dlatego zainicjowaliśmy projekt SDGs W PRAKTYCE. Jestem przekonana, że tylko praktyczne podejście i analiza tematu z perspektywy poszczególnych branż daje szanse na uzyskanie konkretnych efektów i faktyczną zmianę. Mam nadzieję, że opracowany praktyczny przewodnik będzie swoistym katalizatorem do większego i szerszego zaangażowania firm w Polsce w realizację Agendy 2030 i pozwoli na wykorzystanie tkwiących w niej szans na rozwój” – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting.

Korzystając z Przewodnika firmy mogą odnaleźć swoją rolę w realizacji poszczególnych Celów, a także szczegółowe tematy, które mogą podjąć w ramach swojej odpowiedzialności. W publikacji zostały przedstawione dobre praktyki liderów w Polsce, a także inspiracje ze świata. Przewodnik jest bezpłatny i dostępny on-line na stronie www.sdgs.pl  oraz www.csrconsulting.pl.