Ruszył Autobus Energetyczny!

Większość, bo aż 90% lokalnych samorządów w Polsce uważa, że wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną są zbyt duże. W obliczu problemu związanego ze zmianą klimatu, coraz większych obowiązków zmuszających państwo do redukcji emisji CO2 oraz stale rosnących cen energii, obniżenie kosztów staje się niezwykle istotne.

Wspomniane zmiany mają i będą miały szczególny wpływ na gminy oraz wyzwania jakie się przed nimi pojawią w zakresie zarządzania zasobami energii. Według danych GUS opublikowanych w raporcie „Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011”, średnioroczne tempo indywidualnego zużycia energii w tych latach wzrosło z poziomu 90 Mtoe do 102 Mtoe, czyli o 1,3% w skali roku. Pokazuje to, z jak dużym tempem zmian mamy do czynienia. Władze lokalne, jak i sami mieszkańcy często nie wiedzą ile mogą zrobić, aby efektywnie zarządzać energią. Rozwiązaniem tych problemów jest strategiczne zarządzanie, dbałość o efektywność energetyczną oraz edukacja – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

W tym celuKrajowa Agencja Poszanowania Energii jako pomysłodawca i organizator stworzył projekt Autobusu Energetycznego, którego jednym z  partnerów jest firma Schneider Electric. Celem podjętej inicjatywy jest zachęcenie mieszkańców do podejmowania w życiu codziennym działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu, tj. określenie przyczyn tych zmian oraz zdefiniowanie aktywności, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać. Ponadto, chodzi także o zainicjowanie dyskusji, a tym samym wpływanie na decydentów tworzących lokalne strategie ekologiczno – środowiskowe w gminach. Specjalnie w tym celu przygotowany Autobus Energetyczny przez najbliższe dwa lata będzie podróżował po 200 gminach w całym kraju edukując zarówno mieszkańców jak i władze lokalne w zakresie efektywnego zarządzania energią.

Nasza firma, jako światowy ekspert w zakresie zarządzania energią, jest dumna, że może brać udział w kolejnym projekcie, który ma pokazać, że ochrona klimatu i efektywność energetyczna nie jest tylko dostępna dla dużych firm, ale dla każdego mieszkańca. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozwiązaniom, które tworzymy możemy dziś pokazywać społeczeństwu oraz samorządom jak zmniejszyć ich koszty energetyczne i sprawić, że w wielu obszarach poprawi się komfort ich życia – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Autobus Energetyczny jako mobilne centrum informacyjno-edukacyjne zawiera w sobie przykłady pokazujące jak oszczędzać energię zarówno w domu oraz gminie jako jednostce samorządowej. Specjaliści ze Schneider Electric opracowali rozwiązania, które pomogą gminom oszczędzać energię i lepiej nią dysponować. W ramach tych rozwiązań prezentowany jest system efektywnego zarządzania kosztami energii w szkole czy rozwiązania dla infrastruktury wodno – ściekowej oraz energetyki wiatrowej jako element związany z produkcją energii w gminach.

Korzyści dla gmin
Jednym z miejsc, w którym gminy wydają najwięcej na energię jest szkoła. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu SmartStruxure™ Lite możliwe jest ustalenie parametrów komfortu w zakresie ciepła i oświetlenia w taki sposób, aby samo przebywanie w szkole korzystnie wpływało na proces uczenia się. Zastosowanie w tym systemie automatyki, czujników i transmisji danych daje możliwość efektywnego zarządzania energią elektryczną i cieplną, a tym samym zmniejsze zużycia i kosztów bieżących.

Kolejnym elementem, który silnie wpływa na zużycie energii w gminach, jest zarządzanie infrastrukturą wodno – ściekową. Oszczędności energii oraz odpowiednie wykorzystanie zasobu, jakim jest woda możliwe jest dzięki odpowiedniemu zarządzaniu takimi obiektami jak  m.in. przepompownie, stacje uzdatniania wody, wieże ciśnień czy stacje odsalania. Dodatkowo system, który w ten sposób powstaje, umożliwia efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi, w szczególności: monitorowanie stanu infrastruktury, modelowanie wpływu awarii na pracę sieci, szacowanie wielkości przecieków, planowanie prac przyłączeniowych czy remontowych.

W dzisiejszym świecie samorząd lokalny to nie tylko konsument energii, ale również jego producent. Wzrost znaczenia energetyki wiatrowej, jak również duża lokalizacja tego typu elektrowni na terenach gminnych sprawia, że mogą one nie tylko efektywniej zarządzać zużywaną energią, ale mają także wpływ na jej wytwarzanie. Przeprowadzone pomiary wskazują, że nawet 20% energii uzyskanej z wiatru może być utraconej przy użyciu nieodpowiednio dobranego sprzętu. Schneider Electric, jako światowy ekspert w zakresie zarządzania energią oraz producent urządzeń opracował rozwiązania, które takie straty minimalizują. Dotyczą one takich elementów elektrowni wiatrowej jak obwody zasilania, rozdzielnice wieży wiatraka, sieci pierścieniowe czy bardzo ważny element, jakim jest przyłączenie do sieci.

Nie tylko miasta mogą być smart
Schneider Electric jako promotor zrównoważonego rozwoju aktywnie działa na rzecz aktywizacji inteligentnych miast. Smart City to nie tylko koncept, ale rzeczywistość, która ma już miejsce.Przykładem tego jest projekt Polskie Miasto Przyszłości, w którym Schneider Electric wraz
z partnerami stworzył otwartą platformę rozwiązań dla miast oferujących komplementarne wobec siebie rozwiązania, co umożliwia budowę architektury systemów kluczowych dla budowy inteligentnego miasta w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, transport, komunikacja
i inteligentne systemy oświetlenia, edukacja czy kontakt z mieszkańcem. Rozwiązania te są dziś przenoszone i zaadoptowane do wykorzystania dla gmin, które również mogą być smart. Doświadczenia Schneider Electric z innych państw pokazują, że takie zastosowania przynoszą realne korzyści gminnym budżetom, a mieszkańcom pozwalają żyć w bardziej komfortowym otoczeniu, a co najważniejsze – generują realne oszczędności.

Więcej: www.autobusenergetyczny.pl