Raport zintegrowany ING za 2023 rok

Siedziba ING Bank Śląski w Katowicach.

ING Bank Śląski opublikował Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.. Raport prezentuje najważniejsze informacje na temat strategii, zarządzania, wyników finansowych i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego.

Model biznesowy ING Banku Śląskiego osadzony jest mocno w koncepcji myślenia zintegrowanego (ang. Integrated thinking), co oznacza, że jako bank wnosimy do społeczeństwa coś więcej niż tylko wartość finansową.

Jaka jest rola instytucji finansowej?

Rolą instytucji finansowej jest wspieranie i promowanie postępu gospodarczego, społecznego i środowiskowego prowadzącego do lepszej jakości życia ludzi w społeczeństwie, przy jednoczesnym generowaniu odpowiednich zysków i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. To podejście pomaga ING podejmować decyzje i działania, które uwzględniają tworzenie i zachowanie wartości dla interesariuszy Banku w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Dalsza część tekstu pod filmem

Co zawiera Raport?

W poszczególnych rozdziałach Raportu zostały opisane działania ING w każdym istotnym obszarze działalności: zaczynając od klientów, poprzez klimat i środowisko, przechodząc następnie do społeczności oraz pracowników.

ING przedstawia również podejście do zarządzania bezpieczeństwem banku i klientów, opisując zarządzanie kapitałem i poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi. Finansowe efekty tych działań są opisane w rozdziale poświęconym wynikom.

ING i jeden z jego priorytetów ESG

W strategii biznesowej ING Banku Śląskiego jednym z priorytetów ESG jest wspieranie klientów w ich transformacji środowiskowej. Jej kierunek wyznaczają cele środowiskowe Taksonomii UE. Raportowanie w 2024 roku (za 2023 rok) jest pierwszym okresem kiedy Bank będzie mógł wykazać, że część finansowania udzielonego klientom w pełni spełnia wymagania w zakresie zgodności z Taksonomią.

Zintegrowany Raport Roczny został przygotowany w oparciu o ramy dotyczące raportowania zintegrowanego zaktualizowane w 2021 roku i zgodnie z GRI Standards. Ponownie uwzględniliśmy oznaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Link do Zintegrowanego Raportu Rocznego dostępny jest tutaj: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe#tab=1&wyniki_finansowe=1&wyniki=1

Przeczytaj też: ING Bank Śląski z prestiżowym tytułem Top Employer 2023