Przedsiębiorcy krytycznie o dotychczasowej promocji Polski za granicą

Polscy przedsiębiorcy nisko oceniają poziom skuteczności dotychczasowej promocji Polski w świecie. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w tym w zakresie eksportu oraz inwestycji. Takie wnioski przynoszą najnowsze badania sondażowe dotyczące promocji Polski w świecie oraz Godła „Teraz Polska”. Wyniki badań zaprezentowane zostały podczas jesiennego Klubu „Teraz Polska”.

 

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przeprowadziła badania ankietowe dotyczące promocji Polski za granicą oraz Godła „Teraz Polska”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy obecnie aktywnie posługujący się Polskim Godłem Promocyjnym, w większości firmy średnie i duże, działające zarówno na rynku konsumenckim, jak i kierujące ofertę do innych firm. Respondenci pochodzili z firm oceniających wysoko i bardzo wysoko swoją pozycję konkurencyjną na rynku i zazwyczaj reprezentowali firmy obecne na rynku od kilkunasto- lub kilkudziesięciu lat.

Przeprowadzone badanie przyniosło gorzką ocenę obecnych działań promujących polskie produkty za granicą. Przebadani przedsiębiorcy nisko oceniają poziom skuteczności dotychczasowej promocji Polski w świecie. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w zakresie eksportu oraz inwestycji. Postulowany jest większy stopień spójności, ale też intensywności działań promocyjnych. Według wyników ankiety koordynacja działań promocyjnych nie musi oznaczać centralizacji działań państwa w jednej instytucji odpowiedzialnej za promocję Polski. Wszyscy ankietowani zgodzili się jednak, że konieczna jest szeroka współpraca podmiotów prywatnych i publicznych w tym zakresie. Zdaniem respondentów do zwiększenia rozpoznawalności polskiej oferty za granicą mogą przyczynić się polscy eksporterzy. W tym celu eksportowane towary powinny zawierać wyraźne oznaczenie polskiego pochodzenia (np. napis “made in Poland” lub znak graficzny sugerujący pochodzenie z Polski”).  Ogromna większość ankietowanych laureatów Konkursu jest zdania, że Godło „Teraz Polska” może być znakiem dobrze promującym polskie produkty i usługi wysokiej jakości za granicą.

Przeprowadzone badanie przynosi również refleksję na temat patriotyzmu konsumenckiego i roli Godła „Teraz Polska”. Laureaci Godła “Teraz Polska” są zwolennikami patriotyzmu konsumenckiego. Wszyscy zgodnie uważają, iz mając możliwość wyboru, należy kupować produkty pochodzące z Polski.