Prof. Marcin Wiącek: Będę całym sercem wspierał i brał udział w dyskusjach o różnorodności i równości

W pracy RPO pojawiają się problemy wykluczenia, realizacji zasady równości w przedsiębiorstwach – wyjaśniał prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, w swej wypowiedzi dla RaportCSR.pl.

Prof. Marcin Wiącek uczestniczył w Sesji inauguracyjnej – Panelu Ministerialnym I Kongresu ESG pt.: „Polska w kierunku ESG – jak standardy zrównoważonego rozwoju wpłyną na politykę państwa w zakresie rozwoju, edukacji, polityki społecznej i ochrony środowiska”. Po zakończeniu sesji podzielił się uwagami dotyczącymi jego pracy w kwestiach dotyczących idei ESG. – Różnorodność i równość są centralnymi wartościami konstytucyjnymi i jako Rzecznik Praw Obywatelskich mam obowiązek podejmować wszelkie działania które zmierzają do ochrony i realizacji tych zasad – zaznaczył prof. Wiącek.

A jakie działania może podejmować RPO w obronie naszych praw? Odpowiadając na to pytanie, prof. Marcin Wiącek na początku podkreślił, że do RPO wpływa około 70 tys. skarg rocznie. Są wśród nich również sprawy dotyczące poszanowania zasady równości. Następnie wyjaśnił, od czego zależy stosowanie środków działania posiadanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo zależy na przykład od tego, kogo dotyczą skargi – podmiotów prywatnych, czy publicznych.

Zdaniem prof. Wiącka, dla realizacji zasad równości i różnorodności niezbędne jest przeprowadzenie zmian legislacyjnych. Posługując się przykładami, Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnił, że zmiany te muszą sprzyjać rozwiązaniu problemów ageizmu, funkcjonowania na rynku pracy kobiet, luki płacowej oraz osób z niepełnosprawnościami. Podkreślił też, że dużą wagę przywiązuje do procesu edukowania, czego przejawem był udział w I Kongresie ESG.

Wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich są interesujące również z powodu na jego drogę naukową. Marcin Wiącek jest doktorem habilitowany nauk prawnych i profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, w którym kieruje Zakładem Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.