Posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w MG

Powołanie Grup Roboczych to najważniejszy punkt spotkania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, które odbyło się 27 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zespołu, podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska.

Wiceminister Henclewska przypomniała, że powołany przez Ministra Gospodarki Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw ma tworzyć przestrzeń do dialogu między biznesem a społeczeństwem. Jego zadaniem będzie tworzenie przyjaznych warunków do dobrowolnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR).

Podsekretarz stanu omówiła rolę grup roboczych, mających prowadzić prace pomiędzy posiedzeniami Zespołu. – Ich celem będzie dokonywanie analiz, przygotowywanie ekspertyz oraz wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej kraju – podkreśliła.

Podczas spotkania powołano grupy robocze do spraw: wdrażania zasad CSR, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, monitorowania trendów CSR oraz edukacji i upowszechniania CSR.

W trakcie spotkania omówiono również zadania Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w zakresie promowania rozwiązań CSR wśród polskich przedsiębiorstw.

W skład Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, samorządu gospodarczego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji społecznych i placówek naukowych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki