Pedagodzy ulicy wyruszyli na włocławskie podwórka

Zakończył się pierwszy etap projektu „Streetworking we Włocławku” Fundacji ANWIL dla Włocławka, w wyniku którego zostało zrekrutowanych troje pedagogów ulicy. Student oraz absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej, zatrudniona we włocławskiej Przychodni Terapii i Uzależnień, a także absolwent pedagogiki, na co dzień pracujący jako nauczyciel, rozpoczęli zajęcia z młodzieżą w naszym mieście.
Fundacja, której konkursy grantowe i stypendialne są już doskonale znane mieszkańcom naszego miasta, zdecydowała o poszerzeniu swojej działalności o streetworking. To forma socjalnej pracy ulicznej, działań pedagogiczno-naprawczych, dzięki którym dzieci oraz młodzież pochodząca z trudnych środowisk i spędzająca większość czasu w przestrzeni miejskiej, a przy tym przejawiająca niechęć, czy nawet uprzedzenie do instytucjonalnych form pomocy, ma szansę na zmianę swojego życia –  wybór innej drogi niż ta, którą do tej pory kroczyła.

Do projektu zgłosiło się dwanaścioro chętnych. Wybrani kandydaci odbyli szkolenie dla streetworkerów, na podstawie którego wyłonionych zostało troje pedagogów ulicy, najlepiej odpowiadającym profilowi idealnego kandydata na to stanowisko.

Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka, komentując dokonany wybór, powiedziała: – Nasi streetworkerzy są kreatywni i mają wiele pomysłów na to, w jaki sposób będą chcieli dotrzeć do  młodych ludzi. Niezwykle istotny jest również fakt, że bardzo dobrze znają środowisko, w którym będą pracować. Przed nimi trudne i odpowiedzialne zadanie – pokazanie swoim podopiecznym, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko.

Streetworkerzy do końca października pracują jako wolontariusze, m.in. prowadząc zajęcia animacyjne na wybranych włocławskich podwórkach w różnych dniach tygodnia, głównie popołudniami. W tym okresie, po uzyskaniu zgody rodziców na udział w zajęciach, zrekrutują trzy, maksymalnie ośmioosobowe grupy uliczne, z którymi będą pracować w długofalowej perspektywie.  Od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. zostaną zatrudnieni w wymiarze 60 godzin w miesiącu. Ich zadaniem będzie nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dziećmi i pokazanie im atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć poznawczych, edukacyjnych i rozwojowych – na przykład w formie spotkań ze znanymi, inspirującymi ludźmi, a także planowanie różnych form aktywności zarówno w obrębie rejonu zamieszkania dzieci, jak i poza nim. Uczestnicy projektu będą mogli również korzystać z zajęć sportowych realizowanych w ramach projektów finansowanych z grantów Fundacji.

Fundacja ANWIL dla Włocławka zapewni streetworkerom środki finansowe umożliwiające organizację zajęć, zakup biletów np. do kina oraz poczęstunku dla dzieci, a także będzie wspierać ich merytorycznie w kontekście realizacji zajęć z młodzieżą.

Zapisz