PARP, czyli pieniądze na CSR

O drugim naborze do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, z Małgorzatą Jelińską, Głównym Specjalistą Departamentu Programów Pilotażowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozmawia Bolesław Glazur.

Jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, PARP ogłosiła drugi nabór do konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Ale jakie były rezultaty pierwszego?

Rzeczywiście, 10 grudnia ogłosiliśmy drugi nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony wiosną tego roku. Wówczas do PARP wpłynęło 107 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w wysokości ponad 7,7 mln zł.
Wśród wnioskodawców znalazło się 48 mikroprzedsiębiorców, 41 małych przedsiębiorców i 18 przedsiębiorców średnich. Na etapie oceny formalnej 29 wniosków zostało odrzuconych, natomiast 78 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej.
W wyniku oceny merytorycznej 53 wnioski zostały ocenione pozytywnie, natomiast 25 wniosków zostało ocenionych negatywnie, to znaczy nie uzyskały wymaganego minimum punktowego lub nie spełniły kryteriów obligatoryjnych. Dostępna alokacja pozwoliła na zaproponowanie dofinansowania 46 wnioskodawcom. Kilku z nich odstąpiło od zawarcia umowy. Ostatecznie mamy podpisane umowy z 39 beneficjentami. Łączna kwota wsparcia na realizację ich projektów wynosi ponad 2,7 mln zł.

Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy składając wnioski o dofinansowanie działalności CSR? Na co powinni zwracać szczególną uwagę?

Z całą pewnością przed złożeniem wniosku wnioskodawcy powinni zapoznać się z wytycznymi konkursu i wzorem umowy. Dokumenty te zawierają wszelkie informacje niezbędne do złożenia poprawnego wniosku, a następnie właściwej realizacji projektu.
Dodatkowo opracowana została instrukcja wypełniania wniosku, która pomaga przygotować go od strony technicznej – mam tu na myśli obsługę generatora wniosków, jak i merytorycznej, bo instrukcja zawiera wskazówki, jakie informacje powinny zostać zawarte w poszczególnych polach wniosku. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”. Na etapie przygotowania projektu przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy doradców CSR, których lista dostępna jest na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2269.

Wsparcie dla przedsiębiorców stanowić może do 70 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Co jednak decyduje o skali wsparcia?

Doświadczenia pierwszego naboru pokazują, że dobre projekty CSR można znaleźć zarówno wśród projektów bardzo dużych pod względem zasięgu działań i wartości, jak i wśród projektów małych. Kwoty dofinansowania, jakiego udzieliliśmy w pierwszym naborze poszczególnym projektom, wahają się od 9 tys. zł do 100 tys. zł. Oczywiście wartość projektu zależy od działań zaplanowanych w jego ramach – ich liczby, złożoności, zasięgu, wielkości zmian, jakie mają zajść w firmie. Ale absolutnie nie można generalizować, że CSR wymaga dużych nakładów finansowych.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Dla niektórych przedsiębiorców to pojęcie nie jest jasne. Co ono oznacza w praktyce?

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Zgodnie z tymi przepisami, wsparcie na wdrożenie CSR nie może być udzielone m.in. w sektorze rybołówstwa i akwakultury, na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podmiotom prowadzącym działalność w sektorze węglowym, podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Z uwagi na limity pomocy de minimis, wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu – 100 tys. euro.

Czy dostrzega już Pani zainteresowanie przedsiębiorców drugim naborem? Niektórzy z nich zastanawiają się, czy kolejność składania wniosków ma wpływ na wyniki konkursu.

Tak, przedsiębiorcy są zainteresowani drugim naborem wniosków. Zauważamy to podczas spotkań z nimi, konferencji, innych tego typu wydarzeń. Dodatkowo od dnia ogłoszenia naboru otrzymaliśmy już kilkadziesiąt zapytań mailowych i telefonicznych od potencjalnych wnioskodawców. Nabór wniosków ruszy 8 stycznia i zakończy się 10 lutego 2014 r. Wobec tego przedsiębiorcy mają dużo czasu na zapoznanie się z dokumentacją konkursu, zaplanowanie projektu i złożenie wniosku. Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na ocenę wniosków i możliwość uzyskania dotacji.