Nowa Karta Oleju Palmowego Grupy Ferrero potwierdza jej działania na rzecz lokalnych społeczności i środowiska naturalnego

Źródło: Ferrero

Grupa Ferrero uaktualniła swoją pierwszą Kartę Oleju Palmowego z 2013 r. która była siłą napędową w tworzeniu odpowiedzialnego łańcucha dostaw tego produktu. Nowa Karta potwierdza zobowiązania globalnego koncernu do rozwijania strategii wykraczającej poza wysokie standardy certyfikacji.

Nową Kartę Oleju Palmowego Grupa Ferrero zaprezentowała w przeddzień Światowego Dnia Ochrony Środowiska przypadającego na 5 czerwca. Pierwsza Karta, ogłoszona w 2013 r., była publicznym zobowiązaniem, które uwzględniało podstawowe wartości spółki oraz jej szerszą strategię zrównoważonego rozwoju. Zobowiązanie dotyczyło uczynienie produkcji oleju palmowego przyjaznym dla ludzi i środowiska naturalnego.

Uaktualniona Karta została opracowana na podstawie zdobywanej praktycznej wiedzy oraz współpracy z interesariuszami, począwszy od dostawców, poprzez organizacje pozarządowe, aż po partnerów ze świata nauki. W pracach nad nią wzięła udział też Earthworm Foundation, organizacja non-profit skupiająca się na doskonaleniu łańcuchów wartości.

Zaktualizowana Karta jest przez nas mile widziana z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że jej punktem wyjścia jest zakończona sukcesem realizacja poprzednich zobowiązań, a zatem stanowi ona potwierdzenie filozofii przekuwania słów w czyny. Po drugie, Ferrero dowodzi swojego zaangażowania w dążeniu do środowiskowej i społecznej doskonałości, powiązanej z silnymi podstawowymi wartościami i dążeniem do długoterminowych zmian. Wreszcie Karta zainspiruje inne firmy do podniesienia poprzeczki, ponieważ wspólne wspieranie się i działanie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia skali oddziaływania poza łańcuch dostaw jednej firmy – wylicza Bastien Sachet, Dyrektor Generalny Earthworm Foundation.

Podstawą działań Ferrero w zakresie pozyskiwania oleju palmowego jest przestrzeganie zasad odpowiedzialności. Olej jest w stu procentach certyfikowany przez RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) oraz identyfikowalny, dzięki czemu można odtworzyć drogę jego pozyskania począwszy od plantacji z której pochodzi. Cel przestrzegania tak zakreślonych zasad odpowiedzialności koncern osiągnął już w 2015 r., stając się jedną z pierwszych globalnych firm, które tego dokonały.

Ferrero w pozyskiwaniu oleju palmowego przekracza wysokie standardy certyfikacji, w czym pomocne było aktywne członkostwo w POIG (Palm Oil Innovation Group) i HCSA (High Carbon Stock Approach). Są to dwie z najbardziej wartościowych organizacji certyfikujących działalność przedsiębiorstw w branży spożywczej. Dlatego nowa Karta nakreśla dalsze działania dotyczące trzech strategicznych obszarów uznanych za kluczowe. Obszary te wzajemnie się splatają w zależnościach dotyczących kwestii środowiskowych i społecznych.

Pierwszym strategicznym obszarem są działania dotyczące praw człowieka i praktyk społecznych. Koncern zakłada budowanie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego łańcucha wartości produkcji oleju palmowego. Firma wymaga od dostawców działań zapobiegających wszelkim formom wyzysku, niegodnym warunkom życia lub pracy. Ferrero deklaruje ponadstandardowe przekroczenie wymagań w walce o zapewnienie tych podstawowych praw poprzez pomoc niesioną drobnym producentom rolnym w zdobywaniu odporności na zmieniające się uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne. Temu też służy poprawa warunków pracy dzięki współdziałaniu z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i naukowcami. Koncern uwzględnia również wagę zaangażowania lokalnych społeczności w przypadku dalszego rozwoju obszarów rolnych.

Drugim strategicznym obszarem jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Ferrero zakłada rozwój łańcucha wartości, który nie tylko szanuje środowisko naturalne, ale przyczynia się do odbudowania bioróżnorodności, gleby i systemów wodnych. Wśród inicjatyw podejmowanych w tym obszarze koncern zobowiązuje się do przestrzegania zasady unikania wylesiania w łańcuchu dostaw. Oznacza to zakaz sadzenia na torfie, używania ognia do karczowania terenu oraz zapewnienie ochrony lasów i siedlisk naturalnych. Przekraczając wymagania uwzględniane w certyfikacji, firma wykorzystuje system monitorowania satelitarnego Starling do identyfikacji potencjalnych wylesień na obszarze około miliona hektarów w łańcuchu dostaw.

Trzecim obszarem o znaczeniu strategicznym pozostaje przejrzystość dostawców. Spółka promuje w pełni przejrzyste podejście oparte na współodpowiedzialności w całym łańcuchu wartości. Wymaga też od wszystkich dostawców przestrzegania standardów Grupy. Stąd co pół roku udostępnia listę olejarni z których pozyskuje olej palmowy. Realizując więcej niż jest to wymagane, firma publikuje plan działania i coroczne sprawozdanie z postępów w realizacji celów określonych w Karcie. Oddaje też do dyspozycji „Infolinię uczciwości”, za pośrednictwem której można poufnie zgłaszać wszelkie potencjalne skargi lub przypadki nieprzestrzegania zasad.

W Ferrero stosujemy podejście zakładające ciągłe doskonalenie naszego łańcucha wartości i rozumiemy wyzwania środowiskowe i społeczne stojące przed branżą produkcji oleju palmowego – stwierdza Marco Gonçalves, Dyrektor ds. Zaopatrzenia i Orzechów Laskowych w koncernie. – Dlatego też z dumą potwierdzamy nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego w naszej nowej Karcie. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą podróż edukacyjną i wykraczać poza wysokie standardy certyfikacji, podejmując konkretne działania, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonej branży.

Przy czym standardy dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego są pomocne w zespalaniu standardów całej Grupy. W wyniku ostatnich przejęć Ferrero przybyły nowe produkty. Spółka pracuje nad tym, aby włączyć je do łańcucha dostaw poprzez dostosowanie ich do ogólnych standardów obowiązujących właśnie w zakresie pozyskiwania oleju.

Grupa Ferrero podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju globalnie. Dlatego w komunikacie dotyczącym przyjęcia nowej Karty Oleju Kokosowego podkreśliła też, że „z zadowoleniem przyjmuje nadchodzące propozycje Komisji Europejskiej w sprawie obowiązkowej należytej staranności i nowego prawodawstwa mającego na celu zminimalizowanie ryzyka wylesiania i degradacji lasów związanego z produktami dystrybuowanymi na terytorium Unii Europejskiej”. Jej zdaniem, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia skutecznego prawodawstwa unijnego w celu rozwiązania tych problemów i ustanowienia równych reguł gry dla zmotywowania do pozyskiwania bardziej zrównoważonych składników. Ferrero zaznacza, że poprzez publiczne oświadczenie, podpisane przez ponad 40 spółek, 25 maja 2021 r. koncern wyraził poparcie dla wprowadzenia skutecznego prawa UE, które zajmie się globalnym wylesianiem.

–  Nasza nowa Karta Oleju Palmowego jest przykładem zaangażowania i działań Ferrero w kierunku jego odpowiedzialnego pozyskiwania. Jednakże zmiany muszą objąć cały sektor – stwierdza Francesco Tramontin, Wiceprezes Grupy Ferrero ds. Centrum Polityki Publicznej i Spraw Instytucjonalnych na UE. –  Zgodnie z tym przekonaniem uważamy, że odpowiednie przepisy unijne mające zastosowanie do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, w połączeniu z właściwymi ramami współpracy z krajami produkującymi, mogą zmienić reguły gry w zakresie transformacji systemowej łańcucha dostaw oleju palmowego oraz zapobiec negatywnym wpływom na środowisko i prawa człowieka.

Plany i deklaracje Grupy są uważnie analizowane, ponieważ ze skonsolidowanym obrotem w wysokości przekraczającej 12,3 mld euro, koncern jest jednym z globalnych liderów rynku pakowanych słodyczy. Grupa Ferrero zatrudnia ponad 37 tys. osób i posiada 31 zakładów produkcyjnych. Firma jest producentem takich marek jak Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder i Raffaello, obecnie sprzedawanych w ponad 170 krajach.

Pełną treść Karty Oleju Palmowego Grupy Ferrero z 2021 roku można poznać tutaj.

Źródło: Komunikat Grupy Ferrero