NFRD. The Non-Financial Reporting Directive

NFRD – (ang. The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej)

Dyrektywa UE dotycząca ujawniania informacji niefinansowych nakłada na duże jednostki będące podmiotami interesu publicznego obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności.