Moc różnorodności w Credit Agricole

Credit Agricole ruszył z wewnętrzną akcją edukacyjną dotyczącą tematu różnorodności: Diversity Power. Warsztaty online, filmy z pracownikami, promocja Karty i Polityki Różnorodności to część inicjatyw, które mają na celu podkreślenie znaczenia różnorodności w banku.

Różnorodność jest cenną wartością dla biznesu, wzbogaca go, otwiera i stawia przed nim nowe wyzwania. Dla banku Credit Agricole, który należy do grupy finansowej funkcjonującej w 47 krajach świata, różnorodność jest niezwykle istotna. To wspólne doświadczenie ludzi różnych narodowości, poglądów, wierzeń, płci. W Polsce podejście banku do tego tematu opisuje przyjęta, na początku 2020 r., Polityka Różnorodności Credit Agricole Bank Polska, która precyzuje rozumienie przez bank różnorodności, a także określa podstawowe zasady zarządzania tym obszarem w banku i jego zobowiązania.

Maj, ogłoszony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Miesiącem Różnorodności to także inicjatywy podkreślające wagę różnorodności w Credit Agricole. W firmowym intranecie ruszył projekt Diversity Power (Moc Różnorodności), który oferuje pracownikom różne aktywności oraz wiedzę, pozwalającą otworzyć się na temat różnorodności i zobaczyć, że każdy jest wyjątkowy. Promowane są wartości zawarte w Karcie Różnorodności, której bank jest Sygnatariuszem od 2018 r., oraz w Polityce Różnorodności.

– Różnorodność w kontekście odpowiedzialnego biznesu i w odniesieniu do osób wewnątrz organizacji oraz poza nią oznacza wielość ich doświadczeń, kompetencji i oczekiwań. Różnice te wynikają z indywidualnych cech każdej osoby, w szczególności takich jak: płeć, wiek, stan zdrowia i stopień sprawności fizycznej oraz psychicznej, rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, religia, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, status rodzinny, styl życia, okres i forma zatrudnienia lub typ współpracy – przeczytamy w dokumencie Polityka Różnorodności Credit Agricole Bank Polska.

Pracownicy banku przygotowali specjalne filmy dystrybuowane w sieci z hasłami, zwracającymi uwagę na to jak ważna jest różnorodność. Jean-Bernard Mas, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce i I Wiceprezes Zarządu podkreślił, że różnorodność zespołów managerskich zwiększa zysk firmy o 19 proc. dzięki innowacjom. Z kolei Beata Janczur, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za HR zaznaczyła, że wyniki organizacji różnorodnych kulturowo są o 35 proc. wyższe.

Bardzo ważnym jest, aby różnorodności przyglądać się z wielu stron. Dlatego Credit Agricole podejmuje działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem, umożliwienie im interakcji i sprawnego funkcjonowania w codzienności. Tym samym bank promuje cenną różnorodność funkcjonalną. Nie tylko wspiera instytucje pomagające osobom o różnym stopniu sprawności, ale także dba, aby klienci ze specjalnymi potrzebami byli obsłużeni kompleksowo i z szacunkiem. Już w czerwcu, w ramach Diversity Power, odbędą się specjalne warsztaty online, podczas których pracownicy banku zapoznają się z językiem równościowym i narzędziami reagowania na mikro agresje wobec grup mniejszościowych. Dodatkowo będą oni mieli szansę porozmawiać o stereotypach, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Warsztaty przygotowane są we współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Diversja.

Szacunek do różnorodności jest nie tylko wartością, ale jest przede wszystkim odpowiedzią na dyskryminację. W 2019 r. Komisja Europejska przeprowadziła badania dotyczące dyskryminacji w UE. Wyniki pokazały, że 17 proc. Europejczyków spotkało się z dyskryminacją lub z nękaniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie. Największa dyskryminacja dotyczyła osób o innej orientacji seksualnej (58 proc.), osób niepełnosprawnych (52 proc.), Romów (49 proc.) i osób o innej narodowości (40 proc.) lub religii (38 proc.). Wg. danych z 2018 r. co trzeci Polak doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy. Najczęstszymi przyczynami dyskryminacji są wiek i płeć. Nierówności często prowadzą do łamania praw a także do przemocy. Dlatego tak ważne jest, aby dostrzec w każdym człowieku odbicie siebie, aby niezależnie od różnic traktować z siebie z szacunkiem. Przede wszystkim, by czerpać z mozaiki różnorodności, w życiu prywatnym oraz zawodowym i w tym duchu rozwijać m.in. biznesy.

Źródło: Credit Agricole