Międzynarodowe standardy GRI w raporcie Grupy Puławy

grupa_pulawyZakłady Azotowe PUŁAWY S.A. przygotowały dla Grupy PUŁAWY Raport Zintegrowany, który prezentuje osiągnięcia w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. PUŁAWY są dopiero trzecią firmą w Polsce, która przygotowała tego typu Raport w oparciu o międzynarodowe standardy GRI.

Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja o zasięgu globalnym, działająca na rzecz rozwijania i propagowania wytycznych w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Standard GRI jest jedynym, który kompleksowo pozwala zaprezentować wyniki firmy we wszystkich aspektach jej działalności.

GRI, wspólnie z Prince Charles’ Accounting for Sustainability Project, powołała w 2010 r. Międzynarodowy Komitet do spraw Zintegrowanego Raportowania (IIRC). Jego zadaniem jest przygotowanie, na bazie wytycznych GRI, standardu raportowania zintegrowanego na wzór obecnie obowiązujących standardów sprawozdawczości finansowej. Firmy odpowiedzialnie podchodzące do zarządzania swoim wpływem na otoczenie, coraz częściej wykorzystują wytyczne GRI oraz zalecenia IIRC w celu przygotowania raportów ze swojej działalności w sposób integrujący wyniki finansowe i pozafinansowe.

Raport PUŁAW jest pierwszym raportem zintegrowanym w polskiej branży chemicznej oraz zaledwie trzecim tego rodzaju sprawozdaniem w Polsce. Spółka, odwołując się do wytycznych GRI, wypracowała własne podejście w zakresie raportu zintegrowanego.

Raport został opracowany na tzw. poziomie aplikacji B (pośrednim pomiędzy najbardziej wymagającym poziomem A i podstawowym C). Raport odnosi się do działalności organizacji w roku obrotowym 2011/2012, który liczony jest od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Jednak, będąc pierwszym tego typu opracowaniem, ukazuje również dokonania Spółki w latach 2009-2012, czyli prezentuje wyniki roku obrotowego od 2009/2010 przez 2010/2011, 2011/2012 do pierwszego półrocza 2012/2013.

Głównym powodem modyfikacji modelu raportowania była chęć zapewnienia kluczowym interesariuszom dostępu do kompleksowych, obiektywnych i mierzalnych informacji pozwalających ocenić jakość zarządzania Firmą w odniesieniu do wyników podstawowej działalności oraz w zakresie działań prospołecznych i minimalizujących wpływ wywierany przez PUŁAWY, jako firmę chemiczną, na środowisko.

Źródło: Grupa Puławy