Które z 50 najpopularniejszych akronimów i skrótów biznesowych znasz?

Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała skróty używane w języku angielskim biznesowym i stworzyła listę tych 50 najpopularniejszych. Wiele z nich już na stałe zadomowiło się w języku polskim. CEO, OOTO, TBA. Jednak czy stosujemy je poprawnie?

Po co właściwie nam skróty? Specjaliści wskazują, że kluczowym aspektem ich powstawania jest konieczność szybkiej i zrozumiałej komunikacji. Ponad 50 zwrotów biznesowych spośród setki skrótów i akronimów pojawia się najczęściej.

Numer jeden – nazwy stanowisk

W polskich korporacjach królują nazwy stanowisk zapożyczone z języka angielskiego. Niegdyś dyrektor, dziś CEO lub Managing Director. Jego zastępca? Coraz częściej Assistant Director.

11 powszechnie stosowanych na świecie skrótów dla nazw stanowisk:

CEO – Chief Executive Officer (dyrektor generalny)
CFO – Chief Financial Officer (dyrektor finansowy)
COO – Chief Operations Officer (dyrektor ds. operacyjnych)
CPA – Certified Public Accountant (biegły księgowy)
CAO – Chief Analytics Officer (dyrektor ds. analiz)
CFP – Certified Financial Planner (dyplomowany planista finansowy)
PM – Project Manager (menedżer projektu)
CTO – Chief Technology Officer (dyrektor ds. technicznych)
HRM – Human Resource Manager (kierownik działu kadr)
PA – Personal Assistant (asystent)
AD – Assistant Director (zastępca dyrektora)

– Praca w środowiskach międzynarodowych wymusiła na nas stworzenie uniwersalnego kodu, który ułatwia komunikację zarówno wewnątrz korporacji, jak i w obrębie całego sektora. Ujednolicone nazewnictwo stanowisk pozwala szybko ocenić pozycję danego pracownika osobom z zewnątrz – zauważa Ekspert ds. umiejętności językowych i międzykulturowych, Sylvia Johnson z Preply.

39% Polaków zauważa, że nie ma jak zastąpić części anglicyzmów.

Polacy używają anglicyzmów całkiem chętnie. Połowa z nich uznaje je za naturalną część biznesowej komunikacji. Lista zaproponowana przez Preply dzieli popularne skróty na kilka sektorów: te związane ze start-upami, zasobami ludzkimi, branżą finansową, a także ze sprzedażą i reklamą.

Skróty biznesowe dla start-upów:

MVP – Minimum Viable Product (produkt o kluczowej funkcjonalności)
R&D – Research & Development (badania i rozwój)
SEO – Search Engine Optimization (narzędzia/wtyczki wspomagające optymalizację stron)
SME – Small / Medium Enterprise (małe i duże przedsiębiorstwa)
SMM – Social Media Marketing (marketing w mediach społecznościowych)
TLD – Top Level Domain (domena najwyższego poziomu)
UI – User Interface (interfejs użytkownika)

Skróty biznesowe dotyczące zasobów ludzkich:

HR – Human resources (zasoby ludzkie)
PR – Public relations (public relations)
GC – General counsel (radca prawny)
PTE – Part-time employee (pracownik niepełnoetatowy)
FTE – Full-time employee (pracownik pełnoetatowy)
PTO – Paid time off (płatny urlop)
QC – Quality control (kontrola jakości)
TOS – Terms of Service (warunki świadczenia usługi)

Skróty biznesowe w branży finansowej:

ACCT – Account (konto)
AIR – Assumed Interest Rate (szacowana stopa procentowa)
GNP – Gross National Product (produkt narodowy brutto)
P/E – Price to earnings ratio (stosunek cen do płac)
EPS – Earnings per share (wskaźnik zysk na akcję)
OC – Opportunity cost (koszt alternatywny)
ROA – Return on assets (rentowność majątku)
ROE – Return on equity (zwrot z kapitału własnego)
APR – Annual Percentage Rate (roczna stopa procentowa)
AP – Accounts Payable (zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
CR – Conversion rate (kurs)

Skróty biznesowe dotyczące sprzedaży i reklam:

API – Application Program Interface (interfejs programowania aplikacji)
CTR – Click through rate (współczynnik klikalności)
CX – Customer Experience (doświadczenie klienta)
DMP – Data Management Platform (platforma zarządzania danymi)
PPV – Pay Per View (płatna usługa oglądania treści multimedialnych)
CPC – Cost per click (koszt kliknięcia)
WOMM – Word of Mouth Marketing (marketing szeptany)
Comp. – Dać coś za darmo.

Listę zamyka kategoria jaką jest „komunikacja ogólna”. Znalazły się tu skróty i akronimy stosowane w codziennej mowie korporacyjnej oraz komunikacji e-mailowej.

Skróty biznesowe do komunikacji ogólnej:

ASAP – As soon as possible (najprędzej jak to możliwe)
FYI – For your information (dosł. do Twojej wiadomości)
TBA – To be announced (dosł. zostanie podane do wiadomości)
TBD– To be decided (dosł. zostanie ustalone)
OOTO – Out of the office (dosł. poza biurem)
CC – Copy to (dosł. kopia do)
Re: – Referring to (dosł. odnośnie do)

– Dziś prawie każdy zna już takie sformułowania jak ASAP, feedback czy brief. Problem pojawia się, gdy ktoś używa zapożyczonego zwrotu bezrefleksyjnie, nieświadomie przeinaczając jego znaczenie lub sięga po niego w rozmowie z osobą spoza branży. Przy skrótach jest szczególnie łatwo o nieporozumienia, dlatego ich znaczenia warto się po prostu nauczyć. Niestety nie każdy to robi” – podkreśla przedstawicielka Preply.

Badania to potwierdzają. Według ankiety przeprowadzonej przez zespół Preply w 2023 roku jedna na cztery osoby przyznaje, że w środowisku pracy natknęła się na anglicyzmy, których znaczenia nie zna.

Źródło: Preply