Klimat. 91 proc. osób w wieku 15–24 lat uważa, że zwalczenie zmian klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie

91 proc. mieszkańców UE w wieku 15-24 lat uważa, że walka ze zmianami klimatycznymi może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie.

Parlament Europejski i Komisja publikują wspólne specjalne badanie Eurobarometru na temat przyszłości Europy.

  • Dziewięciu na dziesięciu młodych Europejczyków zgadza się z tezą, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc w poprawie ich własnego zdrowia i samopoczucia (91 proc. osób w wieku 15–24 lat). Podobnie uważa również 87 proc. wszystkich ankietowanych
  • Ankietowani Polacy rzadziej wskazują na klimat jako główne wyzwanie mające wpływ na przyszłość Europy (33 proc. przy średniej unijnej wynoszącej 49 proc.)
  • 81 proc. ankietowanych jest zadowolona z życia w UE
  • 68 proc. Europejczyków zgadza się z opinią, że UE jest miejscem charakteryzującym się stabilnością na tle niespokojnego świata podczas gdy 67 proc. Europejczyków uważa, że Unia Europejska oferuje młodzieży w Europie perspektywy na przyszłość

Badanie Eurobarometru wykazało, że 91 proc. osób w wieku 15–24 lat uważa, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Z tą tezą zgadza się również 84 proc. osób w wieku 55 lat i starszych. Prawie co drugi Europejczyk (49 proc.) postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy oraz wykazuje duże poparcie dla celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu. 88 proc. Europejczyków jest zdania, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna są ważne. 80 proc. zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. i promowania rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Jako pozostałe przyszłe globalne wyzwania respondenci wskazali kwestie związane ze zdrowiem (34 proc.) oraz przymusową migrację i przesiedlenia (prawie 30 proc.).

Porównywalne standardy życia (31 proc.) i wspólna polityka zdrowotna (22 proc.) stanowią dwa najbardziej istotne aspekty dla przyszłości Europy. Europejczycy uważają również większą solidarność między państwami członkowskimi (21 proc.) i niezależność energetyczną (20 proc.) za priorytety.

Wśród czterech najczęściej wymienianych wyzwań dla UE znalazły się nierówności społeczne (36 proc.), bezrobocie (32 proc.) i kwestie związane z migracją (31 proc.). Podobnie jak w przypadku globalnych wyzwań, również w przypadku wyzwań, przed którymi stoi UE, na wysokiej pozycji znalazły się kwestie związane ze środowiskiem i zmiana klimatu (32 proc.).

Europejczycy uważają poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności (27 proc.) za najważniejsze atuty UE. Na kolejnym miejscu znalazła się jej przewaga gospodarcza, przemysłowa i handlowa (25 proc.).

Pokój (49 proc.), wolność opinii (47 proc.), równość społeczna i solidarność (45 proc.) oraz tolerancja i otwartość na innych (44 proc.) należą do wartości, które zdaniem respondentów najlepiej ucieleśnia UE – w porównaniu z innymi państwami.

* Badanie zostało przeprowadzone między 16 września a 17 października 2021 r. (fala EB 96.1) w 27 państwach członkowskich UE, na wspólne zlecenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Pytania zawarte w badaniu zadawano osobiście. Gdy było to konieczne z powodu pandemii, niektóre rozmowy prowadzano przez internet. Łącznie odbyło się 26 530 rozmów.