Integracja na rzecz nowoczesnego sektora surowcowego w regionie

List intencyjny pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Miastem Wrocław podpisano w piątek, 31 października, we Wrocławiu. Jego celem jest deklaracja współpracy na rzecz integracji i efektywnego wykorzystania potencjału naukowego i badawczego znajdującego się w obszarze aglomeracji miasta Wrocław.

Wykreowanie przestrzeni badawczej wokół sektora surowcowego we Wrocławiu to główny cel podpisanego listu intencyjnego. KGHM oraz KGHM Cuprum od lat poszukują nowych płaszczyzn i możliwości współpracy w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze górnictwa i przeróbki rud miedzi.

– Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego ekosystemu, który będzie integrował sek-tor małych i średnich przedsiębiorstw, duży przemysł, jednostki badawcze i fundusze kapita-łowe wokół największych wyzwań stojących przed Europą w zakresie polityki surowcowej – mówi Herbert Wirth, Prezes KGHM.

Centrum Badawczo – Rozwojowe KGHM Cuprum to kluczowe zaplecze badawczo – rozwojowe dla KGHM o blisko 50-letniej tradycji. Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie funkcjonowania Głównego Ciągu Technologicznego wpisane jest w strategię spółki, a realizacja tego celu jest możliwa między innymi dzięki podejmowanej współpracy międzynarodowej. Spółka uczestniczy w wielu projektach europejskich związanych z surowcami mineralnymi oraz kreuje nowe płaszczyzny do współpracy, czego przykładem jest zaangażowanie w Dolnośląski Klaster Surowcowy, koordynowanie Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych, czy aktywny udział w europejskim partnerstwie dla innowacji w obszarze surowców mineralnych (EIP on Raw Materials).

– Misją spółki jest tworzenie mostu pomiędzy nauką i przemysłem. Chcemy się zbliżać we współpracy z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w ramach aglomeracji miasta Wrocław, co zobrazowane zostało podpisanym dziś listem intencyjnym o współpracy – mówi Monika Hardygóra, Prezes KGHM CUPRUM.

– Jest to inicjatywa otwarta dla innych zainteresowanych jednostek i instytucji – dodaje Jan Kudełko, Wiceprezes KGHM CUPRUM. – Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno instytucje działające w obszarze nauki, jak i te z obszaru przemysłu.

Deklarowana współpraca polegać ma na realizacji wspólnych projektów B+R oraz zakłada możliwość ubiegania się i wspierania, w celu pozyskiwania funduszy unijnych na ich realizację. Wyraża także zamiar ubiegania się o granty przeznaczone na rozwój potencjału badawczego, w tym nowoczesnej aparatury badawczej, co pozwoli na zwiększenie możliwości w kreowaniu przełomowych technologii dla sektora surowców mineralnych, w tym przede wszystkim dla globalnej już dziś firmy, jaką jest KGHM. Zarówno Grupa KGHM, jak i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ intensywnie angażują się w budowę Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC) w sektorze surowcowym, którego wzmocnienie stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Jeszcze w tym roku mają zapaść decyzje w sprawie powołania KIC, którego jedyny polski oddział ma być ulokowany we Wrocławiu.

– Dzisiaj należy koncentrować wydatkowanie pieniędzy na konkretnych celach i wyselekcjonowanych instytucjach o dużym pro-innowacyjnym potencjale rozwojowym. Bez prawdziwej synergii działania partnerów biznesowych, akademickich i samorządowych nie ma mowy o inteligentnych specjalizacjach, a to jest esencja współczesnej europejskiej polityki rozwojowej.  Taką świadomość mają wszyscy partnerzy tego porozumienia. Jego celem jest wspomożenie i danie szansy dla gigantycznego potencjału, jaki jest w naszym regionie i w Kampusie Pracze. To przejście na inny etap innowacyjności i rozwoju Dolnego Śląska – dodaje prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

List podpisali Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Monika Hardygóra, Prezes Zarządu  KGHM Cuprum Sp. z o.o., Jerzy Langer  Prezes Zarządu Wrocławskiego, Centrum Badań EIT+ oraz Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia.