Instytucje finansowe na rzecz lokalnych społeczności

3 lipca, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie, Instytut Jagielloński zaprezentował wyniki analizy „Dobre partnerstwo – teoria a praktyka: jak instytucje finansowe budują partnerstwo na korzyść lokalnych społeczności”. Główny wniosek przedstawionego raportu wskazuje, że polskie instytucje finansowe coraz bardziej dostrzegają potrzebę budowania partnerskich relacji z lokalnymi społecznościami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Według ekspertów Instytutu Jagiellońskiego, bardzo aktywne i kreatywne są w tym obszarze spółdzielcze instytucje finansowe, brakuje jednak efektu synergii i mechanizmów wzajemnej wymiany doświadczeń, co pozwoliłoby na większą efektywność podejmowanych przez SKOK-i i banki spółdzielcze działań.
Ogłoszeniu raportu towarzyszyła debata poświęcona zaangażowaniu polskich instytucji finansowych we wspieranie lokalnych społeczności. Jednym z uczestników dyskusji był Mariusz Gazda – Prezes Zarządu SKOK Wołomin.

– Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe w porównaniu z innymi instytucjami finansowymi są nietypowe ponieważ działania z zakresu CSR mają wpisane w swój statut. Tak więc nasza aktywność na rzecz społeczności lokalnych, gmin, parafii czy stowarzyszeń jest działaniem naturalnym. Ponadto nasze zaangażowanie społeczne nie jest definiowane „odgórnie” – jego autorem są społeczności lokalne, które alarmują nas o swoich potrzebach. To właśnie z ich strony płynie definicja CSR-u, który my jako Kasa realizujemy – powiedział Mariusz Gazda, Prezes SKOK Wołomin.

Analiza Instytutu Jagiellońskiego omawia zmiany w fundamentach polityki CSR, nakierowanej na lokalne środowiska, które zaszły w ostatnich latach w naszym kraju. Porównuje je z modelami działań za granicą i stara się usystematyzować mechanizmy aktywności instytucji w trzech analizowanych sektorach rynku finansowego. W ocenie autorów opracowania, SKOK Wołomin – druga co do wielkości spółdzielcza kasa w Polsce, zrzeszająca ponad 80 tys. członków – w swoich projektach z zakresu CSR skupia się na macierzystym Mazowszu, angażując się przede wszystkim w przedsięwzięcia związane ze sportem i kulturą – także kulturą wysoką. Co ważne, skala tego zaangażowania jest systematycznie poszerzana.

„To, co rzuca się w oczy w przypadku spółdzielczych instytucji finansowych, to brak ogólnopolskich mechanizmów komunikacji i koordynacji projektów CSR. A przecież istnieją ku temu platformy w postaci Krajowej Rady Banków Spółdzielczych i Kasy Krajowej SKOK. Nie byłoby celowe ingerowanie przez te gremia w jakikolwiek sposób w aktywność społeczną poszczególnych instytucji (można powiedzieć, że przyniosłoby więcej szkód, niż pożytku), ale należałoby zastanowić się nad stworzeniem płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń. Nie tylko mniejsze podmioty mogłyby czerpać z wiedzy i potencjału liderów rynku (takich jak SKOK Wołomin), ale również doświadczenia mniejszych instytucji byłyby wartościowym i inspirującym przykładem. Obecnie toczy się dyskusja nad szansami na utrzymanie polskiego charakteru instytucji finansowych – w kontekście przekształceń kapitałowych na naszym rynku i planów Unii Bankowej. Należy zauważyć, że utrzymaniu polskiego oblicza podmiotów w omawianych sektorze sprzyja mocne związanie z lokalnymi społecznościami, niezależnie od struktury kapitałowej. SKOK-i i banki spółdzielcze mogą być tutaj doskonałym przykładem” – czytamy w konkluzji raportu.

Raport jest dostępny na stronie www.jagiellonski.pl