Innowacje dla przyszłości przemysłu

KGHM Polska Miedź S.A. podpisała porozumienie o ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

Porozumienie zakłada działanie na rzecz zwiększenia aktywności i udziału firm Grupy Kapitałowej KGHM w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020, promowanie programu i potencjału Spółki oraz szerokie informowanie o rezultatach zrealizowanych projektów, a także wsparcie na etapie aplikowania wniosków, poszukiwania partnerów konsorcyjnych i realizacji projektów.

– Program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program naukowo-badawczy. KGHM realizuje w jego ramach trzy projekty i chcemy rozszerzyć nasz udział, ale też wspomóc promocję programu na Dolnym Śląsku. To program w 100% realizowany ze środków unijnych, daje dostęp do najnowszej światowej myśli technologicznej, umożliwia budowanie sieci kontaktów zagranicznych i poszerza własne kompetencje. Dla nas ma kapitalne znaczenie, bo nowe technologie są niezbędne dla naszego rozwoju – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) wspiera polskie uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej, by wzmocnić pozycję polskiej nauki i innowacyjności na arenie międzynarodowej.

– Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet ok. 30 mld euro w ostatnich 3 latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i KGHM. Należy skorzystać z doświadczenia Grupy – czołowego gracza – dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet Horyzontu 2020, blisko 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

W województwie dolnośląskim w programie uczestniczy 50 podmiotów, które uzyskało finansowe wsparcie na kwotę ponad 14 mln euro. Dla porównania: w woj. mazowieckim, które jest liderem w korzystaniu z Programu Ramowego Horyzont 2020, 449 podmiotów uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 116 mln euro.
– Tym większe wyzwanie dla nas, by region wykorzystał w pełni możliwości, jakie stwarza Horyzont 2020 – mówią zgodnie sygnatariusze Porozumienia.

KGHM Polska Miedź uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet. Projekty te są finansowane w 100% ze środków Komisji Europejskiej. Realizowane projekty są skoncentrowane na efektywnej gospodarce surowcowej.

Projekt BIOMore jest dedykowany koncepcji alternatywnego górnictwa – wydobycia metali ze złóż głębokich bez konieczności transferu rudy na powierzchnię, poprzez wykorzystanie biotechnologii. Instalacja jest obecnie testowana w ZG Rudna. Wyniki eksperymentu będą znane na przełomie roku 2017/2018.

W projekt zaangażowanych jest ponad 20 firm z całego świata. KGHM pełni prestiżową rolę koordynatora projektu. Budżet projektu wynosi 8,5 mln euro.

Głównym założeniem projektu DISIRE jest opracowanie nowej metody oceny i sterowanie procesem produkcyjnym w oparciu o właściwości surowców i wymagane parametry produktów. Projektem zainteresowana jest branża przemysłu metali. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

W programie uczestniczy 15 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu jest planowane na I kwartał 2018 roku. Budżet przedsięwzięcia wynosi 5,9 mln euro.

Głównym zadaniem IntMet jest zastosowanie na terenie kopalni procesów hydrometalurgicznych do przerobu koncentratów znacznie zwiększających efektywność i podnoszących uzysk surowców (miedź, cynk, ołów) o ponad 60% w stosunku do stosowanej obecnie flotacji selektywnej. Celem tego działania jest maksymalizacja efektywności odzysku metali oraz minimalizacja zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko.

W programie uczestniczy 12 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu jest planowane na I kwartał 2019 roku. Budżet przedsięwzięcia wynosi 7 999 328,00 euro.

Nasza perspektywa nie zamyka się wyłącznie na 2020 roku. Naszym horyzontem jest co najmniej rok 2050. Wzmocnienie branży wytwórczej metali nieżelaznych jest jednym z europejskich wyzwań, KGHM jest jej niezbędnym ogniwem. Doskonałość technologiczna wkomponowana w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, realizującą zrównoważony rozwój, to nasz cel. Ta wizja determinuje nasze działania – podkreślił Rafał Pawełczak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/