Grupa Unibep ponownie z najwyższą oceną w ratingu raportowania korporacyjnego w obszarze ESG

Grupa Unibep drugi raz z rzędu otrzymała najwyższą ocenę A w ratingu raportowania korporacyjnego w obszarze ESG stworzonym przez Dom Maklerski Banku BPS SA. – Ocena finalna A (21,07 pkt.), jaką uzyskał u nas Unibep, świadczy o jakości raportowania w obszarze ESG na najwyższym poziomie – wyjaśnia autor zestawienia.

Dom Maklerski Banku BPS przeanalizował Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Unibep za rok 2022 pod kątem wytycznych jakości raportowania sporządzonych przez GPW. W tym celu DM BPS stworzył rating raportowania korporacyjnego w obszarze ESG (Environment – odpowiedzialność środowiskowa, Social odpowiedzialność społeczna, Governance – ład korporacyjny), w którym bierze pod uwagę istotność i jakość raportowania danego czynnika dla poszczególnych branż, przypisując im odpowiednią wagę. Analiza przeprowadzana jest raz w roku.

– Ocena finalna A, jaką uzyskał Unibep w tym ratingu, świadczy o jakości raportowania w obszarze ESG na najwyższym poziomie – czytamy w komentarzu ekspertów DM BPS. – Poprzedni scoring został dokonany w kwietniu 2022 roku i bazował na danych z 2021 r. W porównaniu do poprzedniego roku, ocena finalna nie uległa zmianie, natomiast nastąpił wzrost – z 20,78 pkt. w roku 2022 – przyznanych punków ze względu na poprawę raportowania w zakresie intensywności emisji gazów cieplarnianych.

Otrzymana ocena stanowi dowód naszej transparentności, skrupulatności i zaangażowania w działania dotyczące ochrony środowiska, społeczności i zarządzania. Raport Zrównoważonego Rozwoju jest narzędziem, które umożliwia nam monitorowanie naszych działań ESG oraz identyfikowanie obszarów, w których możemy się doskonalić. Będziemy kontynuować nasze starania na drodze ku zrównoważonej przyszłości, doskonaląc nasze raportowanie i podejmując kolejne działania na rzecz poprawy bilansu pomiędzy naszą efektywnością biznesową a troską o środowisko i społeczność – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Unibep.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Unibep za rok 2022 dostępny jest pod linkiem: Raport_Zrownoważonego_Rozwoju_Grupa_UNIBEP_2022.pdf

Strategia ESG Grupy Unibep

W grudniu 2022 Rada Nadzorcza Grupy Unibep przyjęła dokument pn. „Strategia ESG. Perspektywa 2023-2025”. Dokument oparty został na pięciu celach strategicznych:

  1. Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.
  3. Budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju.
  4. Upowszechnianie uniwersalnych praw człowieka wśród interesariuszy.
  5. Etyka w działaniu.

Każdemu z celów przypisane zostały zobowiązania, ambicje i mierniki. Zainteresowani mogą zapoznać się z pełną treścią dokumentu na stronie unibep.pl w zakładce „ESG”: Zrównoważony rozwój ESG (unibep.pl)

Więcej na temat Strategii ESG Grupy Unibep można przeczytać w artykule: https://unibep.pl/dla-mediow/4665-strategia-esg-grupy-unibep.html